Diensten / Infrastructuur

Van verkeerskunde tot Engineering

onze infrastructuur diensten

Het hele verhaal

Onze ideeën achter Infrastructuur


Het ontwikkelen en realiseren van infrastructuur vraagt om kennis en ervaring. BOOT werkt aan verbindingen en vervoersfaciliteiten zoals: (spoor)wegen, waterwegen, fietspaden, bruggen etc.

Waarom is ingenieursbureau BOOT de juiste partner voor infrastructuur?

  • BOOT heeft als ingenieursbureau aandacht voor zowel het proces als de techniek. Wij leveren gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van infrastructuur zoals ontwerp, aanleg, beheer en inpassing in de omgeving. Hierbij bieden onze ingenieurs innovatieve en realistische oplossingen. BOOT zorgt voor een optimale benutting van nieuwe of bestaande infrastructuur.
  • Wij managen het infrastructuurproject adequaat, gestructureerd en betrokken. Projectmanagement bij BOOT is erop gericht om risico’s te voorkomen of te beheersen.
  • Onze projectcommunicatie kenmerkt zich door goed luisteren, informeren, kennisoverdracht en advies. Dit zorgt voor draagvlak bij betrokkenen.
  • Ingenieursbureau BOOT bouwt aan goede klantrelaties. Wij ontzorgen jou als organisatie, leveren kwaliteit en de opdrachtgever heeft één aanspreekpunt bij BOOT. De ingenieurs bij BOOT zijn op elkaar ingespeeld en hebben zich in de praktijk bewezen.
  • Ingenieursbureau BOOT kenmerkt zich door flexibiliteit. Wij hebben als ingenieursbureau een breed pallet aan engineering- en adviesdiensten met betrekking tot infrastructuur in eigen huis: riolering, verkeerskunde, verhardingen, bodemverontreiniging en -sanering, geohydrologie, geo-informatie, groen, flora en fauna. Hierdoor kunnen wij als ingenieursbureau snel reageren op veranderende omstandigheden of uitgangspunten.

Onze diensten op gebied van
Infrastructuur:


Projectmanagement infrastructuur


De projectmanagers van BOOT houden zich bezig met het beheersen van de ontwikkelingsplannen van de opdrachtgever. Zij brengen structuur aan in het voorbereiden en realiseren van het project. BOOT gebruikt hiervoor een passende projectorganisatie. In de risicoanalyse inventariseren wij alle gebeurtenissen die een belemmering kunnen vormen voor het behalen van het projectdoel en treffen wij maatregelen om deze risico’s te beheersen. Daarnaast wordt de haalbaarheid van het plan getoetst middels een kostenraming op basis van een globaal stedenbouwkundig plan. Een goede uitvoering van projectmanagement bewaakt het risico, de planning, de kwaliteit en het budget van het ontwikkelingsplan.

Advies nodig?

Bel Fabian Schielein via 06-54201284 of stuur een mailtje

Risicomanagement


Wat betekenen de werkzaamheden van de ontwikkelingsplannen voor de stakeholders? Wat zijn de financiële risico’s en wat is er binnen de planning mogelijk? Om antwoorden te vinden op deze vragen start BOOT elk project met een analyse van ontwikkelingsplannen en de omgeving. Hiervoor maakt BOOT gebruik van een risicoscan. Met een risicoscan brengen wij alle mogelijk risico’s voor de opdrachtgever in kaart en bepalen wij of het project uitgevoerd kan worden binnen de huidige wet- en regelgeving en de omgevingsvisie. BOOT brengt met risicomanagement vooraf de risico’s in kaart, geeft daarover advies en maakt de risico’s beheersbaar.

Advies nodig?

Bel Fabian Schielein via 06-54201284 of stuur een mailtje

Omgevingsmanagement


Omgevingsmanagement heeft alles te maken met het activeren, onderhouden en aansturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving. Het afstemmen met derden is bij BOOT in deskundige handen. Bijvoorbeeld met bevoegd gezag, toekomstige eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen. Iedere partij heeft een eigen belang, maar er is ook altijd een gezamenlijk belang. Door speelruimte in beeld te brengen, creëren wij ruimte om te acteren en gezamenlijk de doelstelling van de opdrachtgever te bereiken.

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

Landschapsinrichting


BOOT ontwerpt en adviseert op het gebied van landschapsinrichting en groene buitenruimtes. Het beeld dat de opdrachtgever voor ogen heeft, zet BOOT om in realiteit. In de plannen houden wij daarbij rekening met de randvoorwaarden en risico’s van de locatie, zoals bijvoorbeeld het inpassen van kabels en leidingen, de infrastructuur, bebouwing en bestaande waardevolle boomstructuren. Bovendien ontwerpt BOOT met het oog op de beheerfase. Wij laten zien wat het effect is van de keuzes op het toekomstig beheer en de beheerkosten.

Integrale aanpak
Landschapsinrichting heeft vaak te maken met complexe ontwerpen, waarin er veel raakvlakken zijn met andere vakgebieden zoals bebouwing en infra. Doordat BOOT deze verschillende specialisaties zelf in huis heeft, leggen we waar nodig snel verbindingen. Het project wordt dus integraal opgepakt.

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

Verkeerskunde


Wij kunnen met recht stellen dat verkeerskunde een duidelijke plaats heeft verworven in ons dienstenpakket. Onze adviseur Joop Hoekstra trok de laatste tijd hard aan diverse verkeerskundige projecten en bouwde hiermee een positie op in de markt. Wat maakt BOOT sterk in verkeerskunde? In één zin: wij hebben een integrale en deskundige aanpak van verkeerskundige vraagstukken door een communicatief sterke adviseur. Bij het bedenken van verkeerskundige oplossingen kijken wij dus ook naar de civiele aspecten, kosten en risico’s. Dat is ons verhaal. Door deze hands-on mentaliteit helpen wij onze klanten vooruit en zorgen wij voor een veilige leefomgeving.

 

Heb je een
verkeerskundig vraagstuk?

Bel Joop Hoekstra 06-105399385 of stuur een mailtje

Engineering


De ingenieurs en adviseurs van BOOT hebben de kennis en ervaring om de engineering van projecten volledig uit te voeren. Aan de hand van het ontwerp verzorgen wij de technische uitwerking van contracten en tekeningen. Hierin nemen wij alle eisen van de opdrachtgever mee en houden wij rekening met alle factoren.

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

Kunstwerken


Het ontwerpen van technische kunstwerken zoals duikers, gemalen in de riolering, overstorten in een watergang, bruggen, fietsbruggen en autobruggen. BOOT doet het allemaal.

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

Contractvoorbereiding


Voor een optimaal verloop van de aanvraag van de opdrachtgever is het belangrijk om vooraf vast te leggen wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van diverse partijen. Elk project vraagt om zijn eigen contractvorm. BOOT is gespecialiseerd in het opstellen van een goede contractvoorbereiding wat zorgt voor een goede doorloop van processen zoals een aanbesteding.

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

Aanbestedingsadvies


Om de juiste partij te selecteren voor het uitvoeren van een ontwikkelplan adviseert en ontzorgt BOOT de opdrachtgever bij het opstellen van een specifieke aanbestedings- en selectiestrategie. Aanbesteden is een proces waarbij meerdere disciplines samenkomen. BOOT helpt bij het opstellen van een visie, planning en de keuze van de aanbestedingsvorm. Hierbij nemen wij de wensen van de opdrachtgever en de specifieke kenmerken van een project als uitgangspunt.

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

Directievoering en toezicht


Om de realisatie soepel en correct te laten verlopen, is een duidelijke projectorganisatie met een strakke aansturing vereist. De directievoerders en toezichthouders van BOOT zien er op toe dat alles volgens de geldende kwaliteitseisen wordt uitgevoerd, binnen de planning en het budget.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR