Over BOOT

Gezonde leefomgeving

Werken aan een leefbare toekomst

Gezonde leefomgeving


Met de toenemende klimaatveranderingen neemt het belang van leefbare wijken toe. We moeten op slimme manieren leren omgaan met drogere perioden, heftige regenbuien en zeker ook met steeds warmere zomers.
In Nederland is nu zo’n 14% van ons landgebruik verstedelijkt gebied en ongeveer driekwart van de mensen woont in of om een stad. Deze aantallen nemen alsmaar toe, terwijl de warme zomers met name in steden voor verschillende problemen kunnen zorgen.

Hittestress
Hitte kan bij mensen voor lichamelijke klachten zorgen. We noemen dit hittestress. Vanaf welke waarden iemand problemen met warmte ervaart, is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Gezonde mensen kunnen bij een gevoelstemperatuur boven de 35 graden en luchtvochtigheid van 50% klachten krijgen.

Hitte in steden
In steden, op plekken met veelal veel gebouwen, straten en pleinen, zijn vaak weinig plekken met schaduw waardoor de zon vrij spel heeft. Doordat gebouwen relatief dicht op elkaar staan, blijft de warmte in steden langer hangen dan in landelijk gebied. Er is bovendien vaak weinig ruimte voor groen, terwijl bomen en struiken juist verkoeling bieden. Ze geven schaduw op open ruimtes en verdampen water, dat door bomen wordt vastgehouden, waardoor de lucht verkoeld.
Tot slot waait het in de stad minder. Wind heeft in steden te weinig ruimte om te stromen, waardoor ook het verkoelende briesje in een stad minder voorkomt dan in landelijk gebied.

Groen en het welbevinden van mensen
Groen biedt niet alleen plekken met schaduw in de zomer, een groene woonomgeving is ook goed voor de algemene gezondheid van de bewoners. Groen vermindert stress, geeft een gevoel van geluk en zorgt ervoor dat mensen minder vaak ziek zijn. Groen draagt dus bij aan het welzijn van de mens en heeft bovendien een positief effect op het milieu.

Oplossingen
Al deze eigenschappen van steden en de gevolgen die het heeft voor de leefbaarheid, vragen om oplossingen. Iedereen heeft recht op een gezonde leefomgeving en kleine aanpassingen zorgen al voor een groot verschil.
Meer groen in steden, het aanleggen van kleine parken en waterplekken en waar mogelijk het strategisch inbouwen van open ruimtes, kan hittestress aanzienlijk verminderen.

Onze diensten op gebied van
Een gezonde leefomgeving:


Klimaattoets


Met de klimaattoets helpt BOOT jou om keuzes te maken bij een klimaatrobuust en toekomstbestendig plan. We maken het plangebied visueel inzichtelijk waarbij we kijken naar de huidige en toekomstige situatie. Samen met jou werken we aan een klimaatadaptieve inrichting van jouw plangebied. Het doel van de klimaattoets is het borgen van een klimaatrobuuste leefomgeving binnen plannen en ontwikkelingen.

In rap tempo worden er convenanten, beleidsregels en richtlijnen opgesteld voor het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving. Ook jouw project moet daaraan voldoen. Met de klimaattoets brengen we de klimaatthema’s binnen jouw inrichtingsontwerp in beeld en toetsen deze aan het beleid. De klimaattoets kan je gebruiken als onderbouwing voor bijvoorbeeld je omgevingsplanprocedure of vergunningsaanvraag.

Advies nodig?

Bel Jonathan van Ekris via 06-82495489 of stuur een mailtje

Klimaatadaptatie


BOOT beschikt als ingenieursbureau over brede en gedegen kennis om de klimaatopgaven aan te pakken. Het klimaat in Nederland verandert en dat betekent dat we binnen onze leefomgeving daarop moeten inspelen. We streven ernaar de leefomgeving zo in te richten dat we de effecten van hevige regenval, extreme hitte en lange periode van droogte zoveel mogelijk kunnen opvangen. Binnen BOOT werken we met een aantal stresstesten waarmee we de kwetsbare plekken in de openbare ruimte in beeld worden gebracht. Dit kunnen wij doen voor ieder aspect vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). We beschouwen het functioneren van het rioolstelsel, de oppervlakkige afstroming en de interactie tussen deze componenten middels 1D-2D modellering.

Hittestress & Schaduw
We hebben verschillende methoden om hittestress en schaduw te modelleren. Hiermee brengen we knelpunten in beeld, zoals extreme hittestress bij kwetsbare objecten en afstand-tot-koelte.

Droogte
Voor droogte kunnen we bijvoorbeeld in beeld brengen hoe (grond)waterstanden in de toekomst kunnen gaan fluctueren. Dit doen we met uitgebreide tijdreeks-analyses. Daarnaast kunnen we ook in beeld brengen welke gebieden extra gevoelig zijn voor droogte. Op basis van die informatie kunnen we onder andere gebieden aanwijzen die daardoor extra zettingsgevoelig zijn.

Biodiversiteit
Biodiversiteit zien wij als een vereiste meekoppelkans. Als er maatregelen genomen worden in een gebied, kunnen die vaak door kleine aanpassingen ook een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Hoe doen wij dat?
Op basis van beschikbare of verzamelde informatie, geven wij integraal advies over maatregelen om de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten. Binnen BOOT streven wij naar het begeleiden van projecten van A tot Z. Dat betekent dat wij vanuit de basis (veldinventarisatie) kunnen werken tot een volledig eindproduct (uitvoeringsagenda/ integraal ontwerp). Met daartussen alle gewenste analyses, datacombinaties en adviesslagen. Daarnaast beschikken wij over het softwarepakket Tygron. Hiermee zijn wij in staat om u zeer snel te begeleiden bij het opzetten van een klimaatrobuuste stedenbouwkundige planuitwerking middels interactieve ontwerpsessies of plantoetsing.

Hieronder vindt u ons overzicht met alle diensten die wij aanbieden met daarbij een aantal onderdelen op basis van het DPRA:
Dienstenoverzicht Water & Klimaat

Advies nodig?

Bel Rogier Hardeman via 06-46352562 of stuur een mailtje.

Landschapsinrichting


BOOT ontwerpt en adviseert op het gebied van landschapsinrichting en groene buitenruimtes. Het beeld dat de opdrachtgever voor ogen heeft, zet BOOT om in realiteit. In de plannen houden wij daarbij rekening met de randvoorwaarden en risico’s van de locatie, zoals bijvoorbeeld het inpassen van kabels en leidingen, de infrastructuur, bebouwing en bestaande waardevolle boomstructuren. Bovendien ontwerpt BOOT met het oog op de beheerfase. Wij laten zien wat het effect is van de keuzes op het toekomstig beheer en de beheerkosten.

Integrale aanpak
Landschapsinrichting heeft vaak te maken met complexe ontwerpen, waarin er veel raakvlakken zijn met andere vakgebieden zoals bebouwing en infra. Doordat BOOT deze verschillende specialisaties zelf in huis heeft, leggen we waar nodig snel verbindingen. Het project wordt dus integraal opgepakt.

 

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

Benieuwd wat BOOT voor uw stad kan betekenen? Wij komen graag in contact.

BOOT werkt met verschillende programma’s die de impact van toekomstbestendige maatregelen inzichtelijk maken. Zo geven wij niet alleen advies, maar laten we ook visueel zien op welke manier het advies bijdraagt aan een leefbare en gezonde leefomgeving.

Bel met William via 06-10244272 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR