Diensten / GEO-informatie

Van dronemetingen tot 3D-laserscanning

onze GEO-informatie diensten

Van landmeten naar GEO-informatie

Complete en integrale begeleiding van complexe projecten


Het inmeten van gebouwen, situaties, bruggen en masten doet BOOT met de nieuwste technische mogelijkheden. Dit doen wij tachymetrisch, via 3D-laserscanning en GPS. Het hebben van actueel en nauwkeurig inzicht in hoogten, begrenzingen en ruimten geeft kaders. Het team GEO-informatie van BOOT levert deze data. Desgewenst op de millimeter precies.

Onze diensten op gebied van
GEO-informatie:


Onderhoud & Mutatiebeheer GIS portaal


Een accurate en betrouwbare dataset is cruciaal voor het beheer van bijvoorbeeld kabels en leidingen en terreinen. BOOT ondersteunt opdrachtgevers om hun kaartmateriaal up to date te hebben. Door middel van interviews, analyses en controles in een geografisch informatie systeem (GIS) zorgen we ervoor dat uw informatievoorziening klopt en er geen faalkosten ontstaan door incorrecte gegevens.

Advies nodig?

Bel Marloes Offringa via 06-82057270 of stuur een mailtje

Opzetten & Inrichten GIS Portalen


Een goede datavoorziening is cruciaal om effectief beheer uit te voeren van assets. BOOT is gespecialiseerd in het opzetten en inrichten van informatievoorzieningen zowel lokaal als in de cloud. Door gebruik te maken van een geografisch informatie systeem (GIS) zet BOOT geodata om tot kaartlagen die vervolgens in één centraal systeem te raadplegen zijn. Na het inrichten van een GIS Portaal kunnen u en uw collega’s met in een paar muisklikken de gewenste resultaten raadplegen.

Advies nodig?

Bel Marloes Offringa via 06-82057270 of stuur een mailtje

Ontwikkelen en inrichten van inventarisatie applicaties

Om de buitenruimte goed te kunnen beheren, is het cruciaal om te beschikken over correcte gegevens. BOOT is gespecialiseerd in het opbouwen en inrichten van inventarisatie applicaties voor op de telefoon of tablet. Door gebruiksvriendelijke inventarisatie applicaties kunnen collega’s van BOOT of uw eigen collega’s eenvoudig gebieden controleren of juist in kaart brengen.

 

Advies nodig?

Bel Marloes Offringa via 06-82057270 of stuur een mailtje

Opstellen tekeningen en beheer


Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen en beheren van tekeningen ten behoeve van de planvorming. Een matenplan is een tekening die BOOT opstelt om het stedenbouwkundig plan te toetsen. Met een matenplan brengen wij op lijnniveau in kaart hoe het plan eruit komt te zien. Door het maatvoeren van kavelgrenzen, blokken en openbare ruimte toetsen wij op evenwijdigheid, haaksheid en knelpunten aan de planranden. Verder is een matenplan de basis voor alle tekeningen van andere partijen, zoals een tekening voor grondoverdracht en een bouw- en woonrijptekening. BOOT houdt op deze manier het proces van ontwerp, realisatie en beheer in de gaten om te zorgen dat alles volgens plan verloopt.

Advies nodig?

Bel Arne Kooistra via 06-10540020 of stuur een mailtje

Kadastrale recherche en vorming percelen


Bij het ontwerpen van een nieuw plan moet er rekening worden gehouden met de omliggende percelen om te voorkomen dat het ontwerp over aangrenzende percelen getekend wordt. Door vooraf een kadastrale recherche uit te laten voeren door BOOT, krijgt de opdrachtgever een nauwkeurig overzicht van de ligging van de kadastrale grenzen. Op deze manier kan het nieuwe ontwerp getoetst worden of het binnen de kadastrale grenzen valt. Naast kadastrale recherche zet BOOT ook nieuwe kavelgrenzen uit en doen wij metingen ten behoeve van de vorming van de percelen. Bij de vorming van percelen werkt BOOT conform de richtlijnen van het Kadaster.

Advies nodig?

Bel Arne Kooistra via 06-10540020 of stuur een mailtje

Specialistische metingen en berekeningen


Wij zijn gespecialiseerd in verschillende specialistische metingen en berekeningen.

NEN2747
NEN 2747 staat voor de Nederlandse Norm voor de vlakheid en evenwijdigheid van vloeroppervlakken. NEN geeft maximaal toelaatbare hoogteverschillen bij vloervlakheid metingen aan en beschrijft een methode hoe je dit beoordeelt. De norm is bedoeld voor alle dragende ondergronden, systeemvloeren en dekvloeren.
Bij de oplevering van gebouwen en woningen is het vaak verplicht om aan te tonen dat de vloervlakheid gerealiseerd is conform de norm NEN 2747.
Wij hebben ervaring met het doen van NEN2747 metingen en opstellen van NEN2747 rapportages.

Monitoringsmetingen
Deze meting voeren wij uit om de stabiliteit van een object (een gevel, een muur of een keerwand) te bepalen. Vooraf aan de bouw wordt er een 0-meting van het object uitgevoerd om vervolgens op vaste tijden tijdens en na de bouw herhalingsmetingen uit te voeren. Zo monitoren wij of er afwijkingen bij het object zijn geconstateerd.

Wij adviseren u graag welke monitoringsmethode past bij uw project. Dit doen wij vanuit de risicobeheersgedachte. Wij hebben ervaring met deformatiemetingen, continue monitoring, waterpassing maar ook verschillende sensortechnieken.

Advies nodig?

Bel Hendrik Beihuisen via 06-53351417 of stuur een mailtje.

Monitoring en risicobeheersing


Rondom een projectlocatie zoals een sloopobject, nieuwbouw, het plaatsen van damwanden, ontgravingen of grondwater bemalingen zijn er vaak risico’s voor omliggende bebouwingen. Voor aanvang van een project brengt BOOT  de risico’s voor de omliggende gebouwen (of infra) in beeld. In deze risicoanalyse nemen wij op wat de mate van invloed is van de werkzaamheden en hoe groot het invloedgebied is. Hierin omschrijven wij wat de opdrachtgever kan doen om de risico’s te beperken en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Daarnaast is ook de status van de gebouwen opgenomen en benoemen wij de mogelijke beheersmaatregelen. Wanneer de risico’s en beheersmaatregelen in beeld zijn gebracht, wordt in overleg met de opdrachtgever een monitoringsplan opgesteld.

Advies nodig?

Bel Hendrik Beihuisen via 06-53351417 of stuur een mailtje

3D laserscanning


De term Geo-informatie heeft de betekenis al in het woord zitten: het verzamelen van geografische ofwel ruimtelijk informatie. Bij BOOT doen wij dat met de meest geavanceerde technieken waaronder 3D laserscanning. 3D laserscanning is een techniek waarbij miljoenen punten en 360-graden foto’s worden geregistreerd. Het resultaat is een puntenwolk waarbij alle zichtbare onderdelen van een object (bijvoorbeeld een gebouw) zijn opgenomen. Hierdoor heeft u direct alle data beschikbaar met als groot voordeel dat de kans op faalkosten enorm afneemt. Naast dit heeft een puntenwolk nog meer voordelen voor de opdrachtgever: het geeft ruimtelijk inzicht, is een goede visuele ondersteuning bij besprekingen én kan worden omgezet naar onder andere een 3D BIM-model en tekeningen.

Advies nodig?

Bel Carl Lankveld via 06-57719958 of stuur een mailtje.

Dronemetingen


BOOT heeft gecertificeerde dronepiloten in dienst die een breed scala aan diensten met de drone uitvoeren. Wij zijn in staat om met een drone op een snelle en efficiënte manier een terrein, gebouw of object in beeld te brengen. Aan de hand van de data maakt BOOT een puntenwolk – een 3D visualisatie – of voeren wij volumemetingen, hoogtemetingen en terreinmodellen uit. Of verzorgen wij zelfs de maatvoering van een gebouw. Afhankelijk van de vraag de opdrachtgever, zetten wij de meest toepasselijke technieken in. Wij kunnen diverse data en beelden inwinnen door metingen uit te voeren met onze geavanceerde drone. Hierdoor zijn wij in staat om op een veilige manier ook op moeilijk bereikbare locaties informatie in te winnen. Op deze manier is er meer mogelijk en waarborgen wij de veiligheid van onze landmeters.

Bekijk onze dronefilm

Advies nodig?

Bel Carl Lankveld via 06-57719958 of stuur een mailtje

Bouwkundige inspectie en opnames


Het realiseren van een project brengt vaak risico’s met zich mee voor omliggende bebouwingen. Tijdens de uitvoering van het project kunnen omwonenden overlast ervaren en kunnen er door werkzaamheden mogelijk gebreken ontstaan. Ook kan het zijn dat bewoners, bij het voelen van trillingen, denken dat er scheuren ontstaan, terwijl deze al aanwezig waren. Om helder te krijgen wanneer en waardoor de bouwkundige gebreken zijn ontstaan, voert BOOT vooraf aan het project een bouwkundige inspectie uit. Met een bouwkundige opname brengt de inspecteur van BOOT de reeds aanwezige bouwkundige gebreken bij woningen, gebouwen, infrastructuur en objecten in beeld door middel van foto’s en tekst. Al deze informatie verwerken wij in een gedetailleerd rapport per adres. Door voor de start van een project de eventuele gebreken in beeld te brengen, beschikt de opdrachtgever over de juiste informatie om een claim achteraf te kunnen beoordelen en discussie te voorkomen.

Inloggen BWNR voor opdrachtgevers en bewoners.

Login BWNR

Advies nodig?

Bel Hendrik Beihuisen via 06-53351417 of stuur een mailtje

Bouwmaatvoering en uitzetwerk


De maatvoering van fundering tot dakopbouw vraagt om precisiewerk. BOOT is gespecialiseerd in uiterst nauwkeurige hoofdmaatvoering en/of detailmaatvoering in de bouw en binnen de woning- en utiliteitsbouw. Een precieze maatvoering is de basis voor het verdere bouwproces. Tot de uitvoeringsfase behoort onder andere het uitzetten van grondwerk, fundering, stramienlijnen, palenplannen (heipalen), bandrasters, installatiepunten, kolommen en wanden. Naast de uitvoering verzorgt BOOT ook de voorbereidingsfase en de eventuele eindcontrole. Dit alles zorgt voor een optimale ketensamenwerking met de ontwikkelaar, aannemer en opdrachtgever.

Enkele voorbeelden van projecten:

Advies nodig?

Bel Carl Lankveld via 06-57719958 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur, BOOT

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider, Circulaire Sloop

Samen met een collega zijn we gecertificeerd dronepiloot en voeren we allerlei metingen uit met onze eigen drone

Carl Lankveld, Teamleider Geo-informatie

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Officemanager