Diensten / Water

Van geohydrologie tot klimaatadaptatie

onze water diensten

Het probleem is onze uitdaging

Wij zorgen voor een passend advies.


Bij het ontwikkelen van een woningbouwplan of het opnieuw inrichten van de openbare ruimte is het de uitgelezen kans om het plangebied waterbestendig te ontwerpen. Voldoende oppervlaktewater, een grondwaterpeil dat afgestemd is op de gebruiksfuncties en een robuust afvoersysteem voor hemelwater moeten worden geborgd. In een waterhuishoudkundig plan stemmen wij alle facetten op elkaar af. Zo ontstaat een duurzame leefomgeving, zonder wateroverlast.

Onze diensten op gebied van
Water:


Geohydrologie


Geohydrologie is alles wat zich in de grond en grondwater bevind.

De geohydrologen van BOOT brengen door middel een geohydrologisch onderzoek in beeld wat de huidige status is van de bodem en het grondwater. Hierbij doen wij onderzoek naar de verzadigde zone (onder grondwaterniveau) en de onverzadigde zone (boven grondwaterniveau). Op deze manier wordt de geohydrologische bodemopbouw bepaald. Wij beschikken over moderne meetinstrumenten en analyseprogramma’s waardoor wij snel voor nauwkeurige en juiste gegevens zorgen. Het voordeel hiervan is dat wij deze techniek ook kunnen inzetten bij andere water gerelateerde projecten. Al deze informatie gebruikt BOOT om aan de vraag van de opdrachtgever te voldoen.

Infiltratieadvies


Naar aanleiding van geohydrologisch onderzoek geeft BOOT gericht infiltratieadvies. Dit advies begint met een inventarisatie van de bodemgesteldheid, grondwaterstand en doorlatendheid van de bodem. Om een compleet beeld te krijgen, verzamelen wij door middel van een veldonderzoek aanvullende gegevens.. Met deze informatie stelt BOOT een uitgebreid en specifiek infiltratieadvies op waarin wij de mogelijkheden voor de omgang met hemelwater opnemen. staan bij bijvoorbeeld een ontwikkeling of een overlastlocatie Hierbij wordt advies gegeven over de toepassing van het type infiltratievoorziening en de benodigde bergingscapaciteit.

Waterhuishoudkundig plan


De opdrachtgever staat op het punt om iets moois te ontwikkelen, maar is er ook al nagedacht over het waterhuishoudkundigplan? De adviseurs van BOOT geven, door middel van een uitgebreid onderzoek, antwoord op en advies over vragen als: welke invloed heeft het voorgenomen plan op het grond- en oppervlaktewatersysteem? Hoe ziet de hemel- en vuilwaterafvoer eruit? Wat is de benodigde berging en wat wordt de hoogteligging van weg- en vloerpeilen? Dit alles brengen wij in beeld om tot een gedegen waterhuishouding te komen binnen een project en binnen de randvoorwaarden van de verschillende overheden.

Basisrioleringsplan


In een basisrioleringsplan brengt BOOT het complete rioleringssysteem van een gemeente in beeld. Een basisrioleringsplan geeft aan of het rioolstelsel nog voldoet aan de basis inspanning. In dit plan komt naar voren wat de kwetsbare locaties zijn van het rioolstelsel en waar er kans op wateroverlast bestaat. Daarnaast brengt BOOT ook de vervuilingseenheden in beeld. . De adviseurs van waterbeheer en riolering van BOOT maken het basisrioleringsplan aan de hand van het bestaande stelsel en vullen dit waar nodig aan met metingen en theorieën. Zij geven antwoord op vragen als: hoe functioneert het systeem? Wat gebeurt er bij bepaalde hoeveelheden neerslag en waar leidt dit tot overlast? wat is de vuilemissie naar het oppervlaktewater en welke maatregelen kunnen getroffen worden om wateroverlast en de vuilemissie te verminderen?  De antwoorden op deze vragen geven een duidelijk en compleet beeld van het rioleringssysteem van de gemeente.

Gemeentelijk rioleringsplan


Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een beleidsplan waarin staat vermeld wat de gemeente de komende jaren gaat doen om het functioneren van het rioolstelsel te verbeteren. Dit om zo aan de zorgplichten te voldoen. Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegenaan van wateroverlast bij regenval. Maar hoe maak je een goed GRP? De adviseurs van waterbeheer en riolering van BOOT hebben de kennis en ervaring om te helpen bij het opstellen van een gedegen gemeentelijk rioleringsplan.

Watertoets


De watertoets is een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar afstemmen in de beginfase van een project. In dit proces worden afspraken gemaakt om te zorgen dat het waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed op elkaar worden afgestemd. Een watertoets is een verplicht element in de procedure van het bestemmingsplan. Het proces van de watertoet is geen nieuw beleid, maar moet aansluiten bij de bestaande procedures en het beleid. De adviseurs van BOOT helpen bij het opstellen van de waterparagraaf in het bestemmingsplan en stemmen dit af met de betrokken partijen.

Afkoppelplan


In een afkoppelplan beschrijft BOOT de mogelijkheden voor de wijze waarop het hemelwater kan worden afgekoppeld van het gemengde rioolsysteem. Een afkoppelplan kan onderdeel uitmaken van een infiltratieadvies. Het afkoppelen gebeurt wanneer een gemeente ervoor kiest om het hemelwater te scheiden van het huidige rioolsysteem. Met als reden om de waterkwaliteit te verbeteren en/of de wateroverlast te bestrijden. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek (middels een dynamisch rekenprogramma) geeft BOOT advies over een toekomstbestendig rioleringssysteem.

Bemalingsadvies


Wanneer er sprake is van bouwwerkzaamheden onder het grondwaterniveau, zijn er maatregelen nodig en moet er een bemalingsadvies worden ingediend bij de Waterschappen. In het bemalingsadvies staan de maatregelen beschreven die voorkomen dat er negatieve gevolgen zijn aan het onttrekken van het grondwater. Hiermee toont de opdrachtgever aan dat er gebouwd kan worden zonder direct negatieve gevolgen voor de omgeving. Tevens kunnen deze maatregelen getroffen worden gedurende de uitvoering. De geohydrologisch adviseurs van BOOT stellen het advies op aan de hand van theoretische kennis, geohydrologisch onderzoek en berekeningen in een grondwatermodel. Op deze manier testen wij of de bemaling voldoet aan de gestelde eisen van de Waterschappen. Voor de voorbereiding van het bemalingsadvies en de aanvraag voor de bemaling is de opdrachtgever bij BOOT aan het juiste adres.

Klimaatadaptatie


BOOT beschikt als ingenieursbureau over brede en gedegen kennis om de klimaatopgaven aan te pakken. Uit onderzoeken blijkt dat het veranderde klimaat in Nederland zorgt voor meer extreme regenval, extreme stormen en lange periodes van droogte en hitte. Om hierop voor te bereiden, ontwikkelde BOOT een aantal stresstesten waarmee de kwetsbare plekken in de openbare ruimte in beeld worden gebracht. Wij werken onder meer met de door ons ontwikkelde Nationale Hittestresskaart. Daarnaast beschouwen wij het functioneren van het rioolstelsel, de oppervlakkige afstroming en de interactie tussen deze componenten. Ook brengen wij droogte en overstromingskansen in kaart. Met deze informatie geven wij advies over maatregelen om de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten, maar ook om deze maatregelen te vertalen naar de praktijk en de projecten van A tot Z te begeleiden.

Meetnetten


Om een goed, geohydrologisch onderzoek, waterhuishoudkundig plan en een infiltratieadvies op te zetten, is het nodig om in beeld te hebben hoe het grondwater zich beweegt. Om dit in beeld te krijgen, maakt BOOT gebruik van grondwatermeetnetten. De veldwerkers van BOOT plaatsen peilbuizen die verbonden zijn met een realtime portol. Op de portol lezen wij uit hoe de grondwaterstanden fluctueren. Deze informatie gebruiken wij onder andere gebruikt bij het opstellen van diverse adviezen die bijdragen aan een duurzame leefomgeving zonder wateroverlast.

Advies nodig?

Bel Bertrick van den Dikkenberg via 06-27836200 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur, BOOT

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider, Circulaire Sloop

Samen met een collega zijn we gecertificeerd dronepiloot en voeren we allerlei metingen uit met onze eigen drone

Carl Lankveld, Teamleider Geo-informatie

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Officemanager

BOOT

Bodem is op geen enkele locatie hetzelfde en daarom complex. Voorafgaand aan een bouwproces dient er bepaald te worden of bodemsanering noodzakelijk is.

Elias Mendels, Milieukundig medewerker

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.