Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek


Een waterbodemonderzoek voert BOOT uit bij beoogde baggerwerkzaamheden of ter verkenning van de waterbodemkwaliteit. Het doel van een waterbodemonderzoek is het verkrijgen van informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en de daaruit vrijkomende baggerspecie. Het vaststellen van de kwaliteit van de baggerspecie gebeurt volgens de NEN 5720. Daarnaast kan BOOT ook vaststellen wat de hoeveelheidsbepaling is van de aanwezige baggerspecie. Om zeker te weten dat aan alle veiligheidseisen wordt voldaan, doet BOOT ook onderzoek naar asbest in de waterbodem en de baggerspecie. Bij een waterbodemonderzoek nemen wij, afhankelijk van het doel van de opdrachtgever, diverse monsters van de baggerspecie. Ook nemen wij eventueel monsters van de onderliggende waterbodem en deze sturen wij dan ter analyse op naar het laboratorium.

PFAS bodemonderzoeken


PFAS is een verzameling van een groot aantal fluorhoudende stoffen en komt verspreid voor in Nederland, als ook in brongebieden. Bij verdachte locaties, bouwprojecten en bij grondverzet is het gewenst om inzicht te krijgen in de concentraties PFAS in de bodem.

BOOT heeft de kennis en expertise in huis om een verkennend bodemonderzoek naar PFAS uit te voeren. Voorafgaand een verkennend bodemonderzoek wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Daarna wordt de onderzoekstrategie conform de NEN 5725 bepaalt. Wanneer er PFAS is aangetoond denken de bodemspecialisten van BOOT graag mee in praktische oplossingen en maatregelen.

Meer informatie over PFAS? Raadpleeg hier de PFAS informatieflyer.

Advies nodig?

Bel Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

Bodemonderzoeken


Voordat BOOT start met een verkennend bodemonderzoek, doen wij eerst een vooronderzoek. Doel van dit vooronderzoek is het vaststellen van de (mogelijke) aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie en de verwachte milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem. Daarnaast dient het milieuhygiënisch vooronderzoek als basis voor de hypothese van veld‐ en laboratoriumonderzoek.

Afhankelijk van het doel van het bodemonderzoek wordt de onderzoeksstrategie bepaald. De redenen om een bodemonderzoek uit te voeren zijn heel divers: eigendomsoverdracht of grondtransactie, omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, herinrichting van het terrein, civieltechnisch werk, nul- of eindsituatieonderzoek bij een milieuvergunning of het bepalen van de veiligheidsklasse (V&G) voor grondwerkzaamheden.

De bodemspecialisten van BOOT zorgen ervoor dat de opdrachtgever in het bezit is van alle benodigde informatie en geven advies om het werk mogelijk te maken.

Advies nodig?

Bel Evert van Dam via 06-23227451 of stuur een mailtje

Asbest in bodemonderzoeken


BOOT heeft de kennis in huis om zowel een verkennend als een nader onderzoek uit te voeren naar asbest in de bodem. Uiteraard volgens de geldende norm NEN 5707. Daarnaast is BOOT gespecialiseerd in onderzoek naar asbest in granulaat en puin volgens de norm NEN 5897. Afhankelijk van het soort onderzoek en de aard van de onderzoekslocatie voeren wij het asbestonderzoek uit. Dit doen wij met behulp van visuele inspecties en het graven van inspectiegaten en/of –sleuven.

Tijdens de veldwerkzaamheden verzamelen wij asbestverdachte materialen en nemen wij steekproefsgewijs monsters van de grond of het funderingsmateriaal. De materiaalmonsters en de grond- en/of funderingsmateriaalmonsters sturen wij naar het laboratorium waar deze worden geanalyseerd.

Op basis van de veld- en laboratoriumresultaten maakt BOOT een asbestconcentratieberekening. Indien de resultaten aanleiding geven tot vervolgstappen onderzoeken wij, in overleg met de opdrachtgever, welke stappen het beste passen bij de voorgenomen planvorming. Dit is altijd maatwerk en BOOT zorgt voor een passend advies.

Advies nodig?

Bel Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

Nader bodemonderzoek


Een nader bodemonderzoek (NTA 5755) voert BOOT uit wanneer blijkt dat de bodem verontreinigd is. Met een nader onderzoek stellen wij vast wat de aard en omvang van de verontreiniging is. Hiermee wordt duidelijk wat de risico’s zijn voor mens en milieu. Aan de hand van dit onderzoek bepalen wij de noodzaak van saneren. Wanneer er sprake is van een ernstige verontreiniging, adviseert BOOT een saneringsplan op te stellen.

Advies nodig?

Bel Chris Prudon via 06-52862889 of stuur een mailtje

Partijkeuringen AP04


Een partijkeuring voor grond voert BOOT uit wanneer de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of (gerijpte) baggerspecie bepaald moet worden. Een milieuhygiënische verklaring Besluit bodemkwaliteit is noodzakelijk indien de grond of baggerspecie elders wordt toegepast. Daarnaast kan ook asbestonderzoek deel uitmaken van de partijkeuring. De grondmonsters worden geanalyseerd door een AP04-geaccrediteerd en erkend laboratorium. De bodemadviseurs van BOOT geven graag advies op basis van de uitslag van de partijkeuring.

Advies nodig?

Bel Evert van Dam via 06-23227451 of stuur een mailtje

 

Saneringsbestekken en aanbestedingen


BOOT helpt de opdrachtgever bij het opstellen van saneringsbestekken en aanbestedingen. In het saneringsbestek staat een overzicht van alle kosten die nodig zijn om het project te realiseren. Aan de hand van de vraag van de opdrachtgever, stellen wij een uitgebreid saneringsbestek dat de opdrachtgever helpt bij de selectie van de aanbesteding. Bovendien biedt BOOT begeleiding bij de saneringsaanbesteding.

Advies nodig?

Bel Johan Oudijn via 06-53351458 of stuur een mailtje.

Begeleiding van bodemsaneringen


BOOT is specialist in milieukundige processturing en verificatie van bodemsanering. De milieukundige begeleiders van BOOT werken conform BRL SIKB 6000. Tijdens de uitvoering van saneringswerkzaamheden is er een erkende milieukundig begeleider van BOOT aanwezig om toezicht te houden op de bodemsanering. Met de voorbereiding en de afronding van de bodemsanering verzorgt de milieukundig begeleider van BOOT de milieukundige processturing.

Advies nodig?

Bel Johan Oudijn via 06-53351458 of stuur een mailtje.

 

Geohydrologisch onderzoek


Geohydrologisch onderzoek vormt de basis voor advisering op een breed werkveld: van klimaatadaptatie tot de weging van het waterbelang. Bij werkzaamheden in de ondergrond is inzicht in de bodemopbouw en grondwaterstanden onmisbaar. 

De adviseurs van BOOT brengen door middel van een geohydrologisch onderzoek in beeld wat de huidige status is van de bodem en het grondwater. In eerste instantie beginnen we vaak met een quickscan. Afhankelijk van de aard en omvang van het project kunnen we dit onderzoek uitbreiden met bijvoorbeeld een kwelanalyse, opbarstberekening of onderzoek naar grondwaterneutraal bouwen. 

Op basis van het geohydrologisch onderzoek geven we advies over te nemen maatregelen voor risicobeheersing en een optimale waterhuishouding binnen het gebied. 

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje

Grondwatermeetnetten


Wilt u meer informatie over de grondwaterstanden over een langere periode? Meten is weten; wij kunnen u volledig ontzorgen met onze ervaring en middelen op het gebied van grondwatermonitoring. Door het plaatsen van peilbuizen met telemetrische loggers kunt u op elk gewenst moment en vanaf elke locatie de conditie van de loggers en de grondwatergegevens raadplegen. 

Advies nodig?

Bel Evert van Dam via 06-23227451 of stuur een mailtje

 

Recente

Projecten

Naar alle projecten

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR