Waterhuishoudkundig plan

Waterhuishoudkundig plan


De opdrachtgever staat op het punt om iets moois te ontwikkelen, maar is er ook al nagedacht over het waterhuishoudkundigplan? De adviseurs van BOOT geven, door middel van een uitgebreid onderzoek, antwoord op en advies over vragen als: welke invloed heeft het voorgenomen plan op het grond- en oppervlaktewatersysteem? Hoe ziet de hemel- en vuilwaterafvoer eruit? Wat is de benodigde berging en wat wordt de hoogteligging van weg- en vloerpeilen? Dit alles brengen wij in beeld om tot een gedegen waterhuishouding te komen binnen een project en binnen de randvoorwaarden van de verschillende overheden.

Watertoets


De watertoets is een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar afstemmen in de beginfase van een project. In dit proces worden afspraken gemaakt om te zorgen dat het waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed op elkaar worden afgestemd. Een watertoets is een verplicht element in de procedure van het bestemmingsplan. Het proces van de watertoets is geen nieuw beleid, maar moet aansluiten bij de bestaande procedures en het beleid. De adviseurs van BOOT helpen bij het opstellen van de waterparagraaf in het bestemmingsplan en stemmen dit af met de betrokken partijen.

Advies nodig?

Bel Arjan Averink via 06-82478614 of stuur een mailtje

Klimaatadaptatie


BOOT beschikt als ingenieursbureau over brede en gedegen kennis om de klimaatopgaven aan te pakken. Uit onderzoeken blijkt dat het veranderde klimaat in Nederland zorgt voor meer extreme regenval, extreme stormen en lange periodes van droogte en hitte. Om hierop voor te bereiden, ontwikkelde BOOT een aantal stresstesten waarmee de kwetsbare plekken in de openbare ruimte in beeld worden gebracht. Wij werken onder meer met de door ons ontwikkelde Nationale Hittestresskaart. Daarnaast beschouwen wij het functioneren van het rioolstelsel, de oppervlakkige afstroming en de interactie tussen deze componenten. Ook brengen wij droogte en overstromingskansen in kaart. Met deze informatie geven wij advies over maatregelen om de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten, maar ook om deze maatregelen te vertalen naar de praktijk en de projecten van A tot Z te begeleiden.

Advies nodig?

Bel Jonathan van Ekris via 06-82495489 of stuur een mailtje

Bemalingsadvies


Wanneer er sprake is van werkzaamheden onder het grondwaterniveau, zijn er in de meeste gevallen aanvullende maatregelen nodig om dit werk mogelijk te maken. Deze maatregelen worden beschreven in een bemalingsadvies, een formeel document dat wordt toegevoegd bij de melding of vergunnings­aan­vraag voor de grondwateronttrekking/-lozing bij het bevoegd gezag: het water- of hoogheemraad­schap, de gemeente of provincie.

Een tijdelijk verlaging van de grondwaterstand zorgt er voor dat er veilig en snel kan worden gewerkt in de ontgraven rioolsleuf of bouwput. Onttrekken van grondwater kan niet zomaar; technisch zijn er risico’s die moeten worden afgewogen, er is beïnvloeding van de omgeving veelal tot ruimschoots buiten het bouwterrein en “last but not least” is er wetgeving waar men zich aan moet houden

De adviseurs geohydrologie van BOOT stellen het bemalingsadvies op aan de hand van uitgebreide regionale kennis van de ondergrond, ruime ervaring met geohydrologisch onderzoek en grondwater­modellering. Op deze manier testen wij of de tijdelijke bemaling van het grondwater voldoet aan de gestelde eisen in het kader van de Omgevingswet. Het bemalingsadvies is het instrument waarmee we dit inzichtelijk maken. Het advies gaat in op de alle aspecten en risico’s die van belang zijn bij verlaging van het  grondwaterniveau en is de informatie waarmee het bevoegd gezag toestemming kan verlenen om het werk uit te mogen voeren.

BOOT werkt conform de beoordelingsrichtlijn BRL 12000: een met het werkveld afgesproken procesgang en set van protocollen die er allen voor zorgen dat het bemalingsadvies voldoet aan een evenwichtige afweging van risico’s en doelmatig gebruik van grondwater.

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje

Basisrioleringsplan


In een basisrioleringsplan brengt BOOT het complete rioleringssysteem van een gemeente in beeld. Een basisrioleringsplan geeft aan of het rioolstelsel nog voldoet aan de basis inspanning. In dit plan komt naar voren wat de kwetsbare locaties zijn van het rioolstelsel en waar er kans op wateroverlast bestaat. Daarnaast brengt BOOT ook de vervuilingseenheden in beeld. De adviseurs van waterbeheer en riolering van BOOT maken het basisrioleringsplan aan de hand van het bestaande stelsel en vullen dit waar nodig aan met metingen en theorieën. Zij geven antwoord op vragen als: hoe functioneert het systeem? Wat gebeurt er bij bepaalde hoeveelheden neerslag en waar leidt dit tot overlast? Wat is de vuilemissie naar het oppervlaktewater en welke maatregelen kunnen getroffen worden om wateroverlast en de vuilemissie te verminderen?  De antwoorden op deze vragen geven een duidelijk en compleet beeld van het rioleringssysteem van de gemeente.

Advies nodig?

Bel Arjan Averink via 06-82478614 of stuur een mailtje

Geohydrologie


In projecten waar de ondergrond een rol speelt is kennis van de bodemopbouw en hoe (grond-)water zich daarin beweegt essentieel in vrijwel alle projectfasen. Bij de voorbereiding als het gaat om maatregelen die moeten worden genomen om het werk überhaupt mogelijk te maken en risico’s beheersbaar te houden. Tijdens de projectuitvoering in de vorm van monitoring en nadien om het effect van de project­werk­zaamheden op de omgeving te kunnen evalueren.

Geohydrologisch onderzoek vormt de basis voor advisering op een breed werkveld: van klimaatadaptatie tot de watertoets.

De adviseurs geohydrologie van BOOT brengen door middel van een geohydrologisch onderzoek in beeld wat de huidige status is van de bodem en het grondwater en hoe deze gaat veranderen door ingrepen in dit systeem. Ons onderzoek richt zich op alle relevante kwantitatieve en kwalitatieve (milieukundige) aspecten  van het systeem: bodem en diepere ondergrond. Het onderzoek brengt in kaart hoe de bodem en diepere ondergrond zijn opgebouwd (klei, zand, veen, etc.), welke eigenschappen dit systeem heeft in relatie tot de doorstroombaarheid met grondwater, wat de niveaus van de grondwaterstand en stijghoogte zijn, is de grondwaterkwaliteit “natuurlijk” of is er sprake van niet natuurlijk beïnvloeding.

Een complex systeem waarin wij als BOOT goed thuis zijn en we een gedegen advies geven. Wij beschikken over moderne meetinstrumenten en analyseprogramma’s waardoor wij snel voor nauwkeurige en juiste gegevens zorgen. Deze technieken zetten wij in bij alle water gerelateerde projecten.

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje

Infiltratieadvies


Nederland krijgt steeds vaker te maken met wateroverlast die het direct gevolg is klimaatverandering en  ontstaat bij hevige regenbuien. Maatregelen om de afstroming van hemelwater te reguleren door b.v. vertraging van de afvoer, zijn dan wenselijk. Door het creëren van een tijdelijke berging (b.v. in wadi’s) en het (semi-) natuurlijk laten infiltreren van het hemel­water in de bodem, kan deze wateroverlast worden beperkt. De bodem en diepere ondergrond is hiervoor in principe een natuurlijke buffer. Het is dan wel noodzakelijk om de mogelijkheden voor infiltratie goed in beeld te brengen. Dit doet BOOT in de vorm van een infiltratieadvies.

Dit advies begint met een inventarisatie van de bodemgesteldheid, grondwaterstand en doorlatendheid van de bodem (geohydrologisch onderzoek). Om een compleet beeld te krijgen, verzamelen wij door middel van een veldonderzoek aanvullende gegevens. Met deze informatie stelt BOOT een uitgebreid en specifiek infiltratieadvies op waarin wij de mogelijkheden voor de omgang met hemelwater opnemen bij bijvoorbeeld een overlastlocatie. Hierbij geven wij advies over de toepassing van het type infiltratievoorziening en de benodigde bergingscapaciteit.

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje

Gemeentelijk rioleringsplan


Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een beleidsplan waarin staat vermeld wat de gemeente de komende jaren gaat doen om het functioneren van het rioolstelsel te verbeteren. Dit om zo aan de zorgplichten te voldoen. Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast bij regenval. Maar hoe maak je een goed GRP? De adviseurs van waterbeheer en riolering van BOOT hebben de kennis en ervaring om te helpen bij het opstellen van een gedegen gemeentelijk rioleringsplan.

Advies nodig?

Bel Arjan Averink via 06-82478614 of stuur een mailtje

Afkoppelplan


Water speelt een belangrijke rol in ons leven. Daarom moeten wij daar zorgvuldig mee omgaan. Het afkoppelen van regenwater is een duurzame manier om ervoor te zorgen dat het water niet in het riool terecht komt, maar wordt gebruikt op de plekken waar het valt.

In een afkoppelplan beschrijft BOOT de mogelijkheden voor de manier waarop het regenwater kan worden afgekoppeld van het gemengde rioolsysteem. Zo’n afkoppelplan kan deel uitmaken van een infiltratieadvies.

Als een gemeente ervoor kiest om het hemelwater te scheiden van het huidige rioolsysteem wordt er een afkoppelplan gemaakt. De reden hiervoor kan zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en/of het wateroverlast te bestrijden. Aan de hand van uitgebreid onderzoek (met behulp van een een dynamisch rekenprogramma) geeft BOOT advies over een toekomstbestendig rioleringssysteem.

Advies nodig?

Bel Arjan Averink via 06-82478614 of stuur een mailtje

Meetnetten


Om een goed geohydrologisch onderzoek, een waterhuishoudkundig plan of een infiltratieadvies uit te voeren is het essentieel de verandering van de grondwaterstand en/of stijghoogte in beeld te brengen. Grondwaterstanden en stijghoogten worden Nederland-breed bijgehouden in regionale en lokale meetnetten en zijn veel beschikbaar via internet: bijvoorbeeld het DINOLoket gefaciliteerd door de Geologische Dienst Nederland. Echter is de dekkingsgraad van deze meetnetten voor lokale situaties, waarin BOOT gevraagd wordt te adviseren, onvoldoende en zijn dan aanvullende metingen nodig voor een onderbouwd advies.

Het monitoringadvies omvat zowel advisering over het meetnet zelf (waar en hoe meten we), de uitvoering van de monitoring (hoe veel meten we in de tijd en hoe garanderen we de continuïteit) en de analyse van de meetgegevens (wat zien we in de meetreeksen en wat  betekent dit dat).

BOOT beschikt zowel qua kennis, instrumentatie en uitvoering over brede ervaring om meetnetten in te richten, te monitoren en de meetgegevens te analyseren.

Het monitoringadvies BOOT kan zowel bestaan uit een voorstel om een grondwatermeetnetten in te richten tot aan een volledige analyse van de metingen uit een door BOOT ingericht meetnet. Voor het inrichten van een meetnet heeft BOOT een eigen veldploeg die zowel de boringen met peilbuizen plaatst als de metingen uitvoert in de peilbuizen (handmatig of via telemetrie real-time). Wij beschikken tevens over de meest geavanceerde technieken om tijdsreeks-analyse uit te voeren.

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur, BOOT

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider, Circulaire Sloop

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Officemanager