Geohydrologisch onderzoek en advies

Geohydrologie


Geohydrologisch onderzoek vormt de basis voor advisering op een breed werkveld: van klimaatadaptatie tot de weging van het waterbelang. Bij werkzaamheden in de ondergrond is inzicht in de bodemopbouw en grondwaterstanden onmisbaar.

De adviseurs van BOOT brengen door middel van een geohydrologisch onderzoek in beeld wat de huidige status is van de bodem en het grondwater. In eerste instantie beginnen we vaak met een QuickScan. Afhankelijk van de aard en omvang van het project kunnen we dit onderzoek uitbreiden met bijvoorbeeld een kwelanalyse, opbarstberekening of onderzoek naar grondwaterneutraal bouwen.

Op basis van het geohydrologisch onderzoek geven we advies over te nemen maatregelen voor risicobeheersing en een optimale waterhuishouding binnen het gebied.

Weging van het waterbelang (voorheen watertoets) 


In een omgevingsplan wordt het waterbelang meegewogen. Het doel hiervan is dat bij een ruimtelijke ontwikkeling een plan wordt gemaakt hoe binnen het gebied omgegaan wordt met waterkwaliteit, waterveiligheid, droogte en wateroverlast en wat de effecten zijn van de ontwikkeling. Hierbij wordt gestreefd naar een klimaatbestendige inrichting welke bijdraagt aan de gezondheid van bewoners en gebruikers. Bij een weging van het waterbelang maken we afspraken om te zorgen dat het waterhuishoudkundige beleid en het omgevingsplan goed op elkaar worden afgestemd. Op deze manier kunnen aan de voorkant van een project de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen worden. Tijdens dit proces zorgen we dat alle belanghebbenden goed worden gehoord.  

Advies nodig?

Bel Arjan Averink via 06-82478614 of stuur een mailtje

Klimaatadaptatie


BOOT beschikt als ingenieursbureau over brede en gedegen kennis om de klimaatopgaven aan te pakken. Het klimaat in Nederland verandert en dat betekent dat we binnen onze leefomgeving daarop moeten inspelen. We streven ernaar de leefomgeving zo in te richten dat we de effecten van hevige regenval, extreme hitte en lange periode van droogte zoveel mogelijk kunnen opvangen. Binnen BOOT werken we met een aantal stresstesten waarmee we de kwetsbare plekken in de openbare ruimte in beeld worden gebracht. Dit kunnen wij doen voor ieder aspect vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). We beschouwen het functioneren van het rioolstelsel, de oppervlakkige afstroming en de interactie tussen deze componenten middels 1D-2D modellering.

Hittestress & Schaduw
We hebben verschillende methoden om hittestress en schaduw te modelleren. Hiermee brengen we knelpunten in beeld, zoals extreme hittestress bij kwetsbare objecten en afstand-tot-koelte.

Droogte
Voor droogte kunnen we bijvoorbeeld in beeld brengen hoe (grond)waterstanden in de toekomst kunnen gaan fluctueren. Dit doen we met uitgebreide tijdreeks-analyses. Daarnaast kunnen we ook in beeld brengen welke gebieden extra gevoelig zijn voor droogte. Op basis van die informatie kunnen we onder andere gebieden aanwijzen die daardoor extra zettingsgevoelig zijn.

Biodiversiteit
Biodiversiteit zien wij als een vereiste meekoppelkans. Als er maatregelen genomen worden in een gebied, kunnen die vaak door kleine aanpassingen ook een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Hoe doen wij dat?
Op basis van beschikbare of verzamelde informatie, geven wij integraal advies over maatregelen om de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten. Binnen BOOT streven wij naar het begeleiden van projecten van A tot Z. Dat betekent dat wij vanuit de basis (veldinventarisatie) kunnen werken tot een volledig eindproduct (uitvoeringsagenda/ integraal ontwerp). Met daartussen alle gewenste analyses, datacombinaties en adviesslagen. Daarnaast beschikken wij over het softwarepakket Tygron. Hiermee zijn wij in staat om u zeer snel te begeleiden bij het opzetten van een klimaatrobuuste stedenbouwkundige planuitwerking middels interactieve ontwerpsessies of plantoetsing.

Hieronder vindt u ons overzicht met alle diensten die wij aanbieden met daarbij een aantal onderdelen op basis van het DPRA:
Dienstenoverzicht Water & Klimaat

Advies nodig?

Bel Rogier Hardeman via 06-46352562 of stuur een mailtje

Bemalingsadvies


Gaat u werkzaamheden uitvoeren waarbij u onder het grondwaterniveau moet ontgraven? Bijvoorbeeld bij de aanleg van een kelder of riolering? In de meeste gevallen zijn aanvullende maatregelen nodig om dit werk mogelijk te maken. Deze maatregelen worden beschreven in een bemalingsadvies; een formeel document dat wordt toegevoegd bij de melding of vergunnings­aan­vraag voor de grondwateronttrekking/-lozing bij het bevoegd gezag: het water- of hoogheemraad­schap, de gemeente of provincie.

Een tijdelijk verlaging van de grondwaterstand zorgt ervoor dat veilig en snel kan worden gewerkt in de ontgraven bouwput of rioolsleuf. Onttrekken van grondwater kan niet zomaar; er zijn risico’s die moeten worden afgewogen, er is beïnvloeding van de omgeving en er wetgeving waar men zich aan moet houden.

Het bemalingsadvies gaat in op alle aspecten en risico’s die van belang zijn bij verlaging van het grondwaterniveau en is de informatie waarmee het bevoegd gezag toestemming kan verlenen om het werk uit te mogen voeren. Wij werken conform de beoordelingsrichtlijn BRL 12000.

Indien gewenst kunnen wij ook een melding- of vergunningsaanvraag indienen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater en het lozen van het bemalingsadvies. Op basis van die melding kan het bevoegd gezag toestemming geven om de werkzaamheden uit te voeren.

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje

Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW)


In een Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) brengt BOOT het complete rioleringssysteem van een gemeente in beeld. Een SSW geeft aan of het rioolstelsel nog voldoet aan de basis inspanning. In dit plan komt naar voren wat de kwetsbare locaties zijn van het rioolstelsel en waar er kans op wateroverlast bestaat. Daarnaast brengt BOOT ook de vervuilingseenheden in beeld. De adviseurs van waterbeheer en riolering van BOOT maken het SSW aan de hand van het bestaande stelsel en vullen dit waar nodig aan met metingen en theorieën. Zij geven antwoord op vragen als: hoe functioneert het systeem? Wat gebeurt er bij bepaalde hoeveelheden neerslag en waar leidt dit tot overlast? Wat is de vuilemissie naar het oppervlaktewater en welke maatregelen kunnen getroffen worden om wateroverlast en de vuilemissie te verminderen?  De antwoorden op deze vragen geven een duidelijk en compleet beeld van het rioleringssysteem van de gemeente.

Advies nodig?

Bel Arjan Averink via 06-82478614 of stuur een mailtje

Infiltratieadvies


Nederland krijgt steeds vaker te maken met hevige regenbuien en wateroverlast, maar ook droogte. Door het realiseren van een tijdelijke berging en het infiltreren van hemelwater in de bodem, dragen we bij aan een klimaatbestendige leefomgeving. De bodem en diepere ondergrond doen hierbij dienst als een natuurlijke buffer. Het is dan wel noodzakelijk om de mogelijkheden voor infiltratie in beeld te brengen. Dit doet BOOT in de vorm van een infiltratieonderzoek en -advies.

Onze veldexperts voeren het infiltratieonderzoek uit. We hebben ruime ervaring in het uitvoeren van verschillende soorten infiltratiemetingen. Op basis van uw situatie kiezen wij een passende onderzoeksmethode.

Aanvullend op het veldwerk inventariseren we de bodemgesteldheid en grondwaterstanden binnen de locatie (geohydrologisch onderzoek). Met deze informatie stelt BOOT een infiltratieadvies op waarin wij de mogelijkheden voor de omgang met hemelwater opnemen.

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje

Waterhuishoudkundig plan


De opdrachtgever staat op het punt om iets moois te ontwikkelen, maar is er ook al nagedacht over het waterhuishoudkundigplan? De adviseurs van BOOT geven, door middel van een uitgebreid onderzoek, antwoord op en advies over vragen als: welke invloed heeft het voorgenomen plan op het grond- en oppervlaktewatersysteem? Hoe ziet de hemel- en vuilwaterafvoer eruit? Wat is de benodigde berging en wat wordt de hoogteligging van weg- en vloerpeilen? Dit alles brengen wij in beeld om tot een gedegen waterhuishouding te komen binnen een project en binnen de randvoorwaarden van de verschillende overheden.

Advies nodig?

Bel William Hendriks via 06-10244272 of stuur een mailtje

Gemeentelijk rioleringsplan


Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een beleidsplan waarin staat vermeld wat de gemeente de komende jaren gaat doen om het functioneren van het rioolstelsel te verbeteren. Dit om zo aan de zorgplichten te voldoen. Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast bij regenval. Maar hoe maak je een goed GRP? De adviseurs van waterbeheer en riolering van BOOT hebben de kennis en ervaring om te helpen bij het opstellen van een gedegen gemeentelijk rioleringsplan.

Advies nodig?

Bel Arjan Averink via 06-82478614 of stuur een mailtje

Afkoppelplan


Water speelt een belangrijke rol in ons leven. Daarom moeten wij daar zorgvuldig mee omgaan. Het afkoppelen van regenwater is een duurzame manier om ervoor te zorgen dat het water niet in het riool terecht komt, maar wordt gebruikt op de plekken waar het valt.

In een afkoppelplan beschrijft BOOT de mogelijkheden voor de manier waarop het regenwater kan worden afgekoppeld van het gemengde rioolsysteem. Zo’n afkoppelplan kan deel uitmaken van een infiltratieadvies.

Als een gemeente ervoor kiest om het hemelwater te scheiden van het huidige rioolsysteem wordt er een afkoppelplan gemaakt. De reden hiervoor kan zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en/of het wateroverlast te bestrijden. Aan de hand van uitgebreid onderzoek (met behulp van een een dynamisch rekenprogramma) geeft BOOT advies over een toekomstbestendig rioleringssysteem.

Advies nodig?

Bel Arjan Averink via 06-82478614 of stuur een mailtje

Grondwatermonitoring


Grondwatermonitoring
Wilt u meer informatie over de grondwaterstanden over een langere periode? Meten is weten; wij kunnen u volledig ontzorgen met onze ervaring en middelen op het gebied van grondwatermonitoring. Door het plaatsen van peilbuizen met telemetrische loggers kunt u op elk gewenst moment en vanaf elke locatie de conditie van de loggers en de grondwatergegevens raadplegen. Daarmee kan adequaat worden gereageerd om overlast te voorkomen. 

Monitoringsplan
Naast de daadwerkelijke grondwatermonitoring zijn we ook ervaren in het opstellen van een monitoringsplan. Het monitoringplan omvat zowel advisering over het meetnet, de uitvoering van de monitoring en de analyse van de meetgegevens. 

Tijdreeksanalyse
Wellicht heeft u al een lange tijd de grondwaterstanden gemonitord en heeft u behoefte aan inzicht in de fluctuaties van het grondwater. We beschikken over kennis en middelen om tijdreeksanalyses uit te voeren. Daarmee geven we inzicht in het gedrag van grondwater op bijvoorbeeld neerslaggebeurtenissen. Daarnaast kan een tijdreeksanalyse ook worden gebruikt om te onderzoeken welke invloed een specifieke ingreep heeft op de grondwaterhuishouding. 

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR