Bouwkundige opname

Bouwkundige opname


Het realiseren van een project brengt vaak risico’s met zich mee voor de omliggende bebouwing. Omwonenden kunnen tijdens de uitvoering overlast ervaren en door de werkzaamheden kan schade ontstaan. Bij het voelen van trillingen kunnen bewoners denken dat er scheuren ontstaan, terwijl die er al waren. Daarom voert BOOT vooraf een bouwkundige inspectie uit. Hiermee brengen we de aanwezige bouwkundige gebreken bij een woning in beeld door middel van foto’s en tekst. Al deze informatie verwerken wij in een gedetailleerd rapport per adres. Door voor de start van een project de eventuele gebreken in beeld te brengen, beschikt de opdrachtgever over de juiste informatie om een claim achteraf te kunnen beoordelen en discussie te voorkomen.

Inloggen BWNR voor opdrachtgevers en bewoners.

Login BWNR

Risicoanalyse gebouwen en omgeving


Bij een project vinden er allerlei werkzaamheden plaats. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor de omgeving. Daarvoor is een risicoanalyse belangrijk. Hierin worden de risico’s voor de omgeving benoemd. Vervolgens berekenen en bepalen we de invloed en omvang van uw werkzaamheden. Hieruit stellen we de benodigde beheersmaatregelen voor. Deze beheersmaatregelen bespreken we met u om samen uw risico’s te beheersen en schade te voorkomen.

Advies nodig?

Bel Hendrik Beihuisen via 06-53351417 of stuur een mailtje

Infra opname


Een vooropname van de infrastructuur heeft als doel de huidige staat vast te leggen van de aan- en afvoer routes tot de projectlocatie van bouwverkeer. Met deze vooropname leggen we bijvoorbeeld wegverharding, straatmeubilair en bomen vast. Met behulp van deze opname kan na afloop van de werkzaamheden worden getoetst óf en welke schade is ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden met zwaar materieel of transport.

Advies nodig?

Bel Hendrik Beihuisen via 06-53351417 of stuur een mailtje

Trillingsmetingen


Tijdens het project kunnen er trillingen ontstaan door bijvoorbeeld het bouwverkeer, sloop- of heiwerkzaamheden. Dit kan schade, hinder of storingen aan apparatuur veroorzaken. Hierbij werken we volgens de richtlijnen van Stichting Bouwresearch (SBR). De trillingsmetingen voeren we uit met de Profound VIBRA+ die voldoet aan de SBR-richtlijn. Het voordeel hiervan is dat het een modern meetsysteem is en nauwkeurig meet.  Door het doen van trillingsmetingen kan je op tijd ingrijpen bij overschrijdingen en daarmee schade of hinder voorkomen.

Advies nodig?

Bel Hendrik Beihuisen via 06-53351417 of stuur een mailtje

Scheurmetingen


Het is mogelijk dat er al scheuren zitten in de constructie of gevels van bouwwerken rondom het project. Tijdens het project zijn deze plekken extra kwetsbaar. Een scheurmeting geeft informatie over de grootte van de scheur en of deze actief is. Uit de scheurmeting kan je informatie halen over de oorzaak. Door monitoring kan bekeken worden of de scheuren verergeren door de werkzaamheden.

Advies nodig?

Bel Hendrik Beihuisen via 06-53351417 of stuur een mailtje

Schadeopnames


Tijdens het project kunnen er schademeldingen ingediend worden. Deze schademeldingen kunnen wij onderzoeken en beoordelen. Door de meldingen te vergelijken met de bouwkundige opnames kunnen de claims beoordeeld worden. De onterechte schadeclaims worden weerlegd en de terechte claims worden goed afgehandeld. Vervolgens kunnen we indien nodig een kostenraming maken voor de herstelkosten.

Advies nodig?

Bel Hendrik Beihuisen via 06-53351417 of stuur een mailtje

Grondwatermonitoring


Wilt u meer informatie over de grondwaterstanden over een langere periode? Meten is weten; wij kunnen u volledig ontzorgen met onze ervaring en middelen op het gebied van grondwatermonitoring. Door het plaatsen van peilbuizen met telemetrische loggers kunt u op elk gewenst moment en vanaf elke locatie de conditie van de loggers en de grondwatergegevens raadplegen. Daarmee kan adequaat worden gereageerd om overlast te voorkomen. 

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR