Laatste Nieuws

Verticale infiltratie

woensdag 24 oktober 2018

BOOT ontwikkelt programma voor de toepassing van verticale infiltratie voor hemelwater

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met wateroverlast die het direct gevolg is van klimaatverandering. Niet alleen de temperatuur stijgt, maar ook het neerslagpatroon verandert. Als gevolg hiervan hebben we steeds vaker te maken met wateroverlast die ontstaat bij hevige regenbuien. Maatregelen om hemelwater vertraagd af te voeren zijn dan wenselijk. Door het creëren van tijdelijke berging (b.v. wadi’s) en het (semi-) natuurlijk laten infiltreren van het hemelwater in de bodem, kan de wateroverlast worden beperkt. De ondergrond kan hiervoor in principe als natuurlijke buffer dienen. Ook het vasthouden van water wordt steeds belangrijker, want niet alleen de hevige buien nemen toe, ook periodes van droogte worden langer.

Bij BOOT is dit besef al geruime tijd gemeengoed en één van de drijfveren om een oplossing te bedenken om de wateroverlast te beperken in het stedelijk gebied. Eén van de deeloplossingen is horizontale infiltratie van (een deel) het hemelwater in de bodem. Deze methode vraagt veelal om een ingrijpende herinrichting van de beschikbare ruimte. In het stedelijk gebied is dit niet altijd goed mogelijk. Vanwege gebrek aan ruimte of, in het geval van een slecht doorlatende bovengrond c.q. toplaag, bij gebrek aan infiltratiecapaciteit.

Verticale infiltratie
Verticale infiltratie is in het stedelijk gebied een veelbelovend alternatief. Verticale infiltratie is het bergen van hemelwater in de ondergrond door middel van een verticale infiltratiebuis in de on- of verzadigde zone. Het voordeel van verticale infiltratie is enerzijds de geringe benodigde ruimte voor het aanbrengen van de infiltratievoorziening en anderzijds een grotere drukopbouw in de voorziening (in vergelijking met horizontale infiltratie) en daardoor grotere infiltratiecapaciteit per eenheid van ruimtegebruik.

Applicatie ontwikkelt
Het idee van verticale infiltratie is niet nieuw en in veel projecten is toepassing van verticale infiltratie al een generieke oplossing gebleken. Echter ontbrak er handige software in de ontwerpfase. BOOT heeft hier in het afgelopen jaar onderzoek naar gedaan en zelf een applicatie ontwikkelt waarbij het mogelijk is om het hydrologische gedrag van een verticale infiltratievoorziening te berekenen in de on- en verzadigde zone. Om een gedegen advies te geven voor het toepassen van verticale infiltratie is het ook van belang om een geohydrologisch onderzoek uit te voeren. BOOT beschikt over een eigen boorploeg die het voorbereidende veldwerk kan uitvoeren in de vorm van geohydrologische boringen en infiltratieonderzoek in de boorgaten.

Terug naar overzicht