Laatste Nieuws

Seminar Asbest en Vastgoed (Sloopcode)

dinsdag 21 februari 2017

De ontwikkelingen in de sloop- en asbestwereld staan verre van stil. Wetgeving, innovatie en samenwerkingsverbanden zijn allemaal elementen die in de gaten gehouden moeten worden om effectief en volgens de regels te kunnen handelen. BOOT heeft ook veel met deze bewegingen in de markt te maken. Omdat we niet alleen willen horen wat er speelt, maar hier een actieve bijdrage aan willen leveren, hebben we 26 januari het seminar Asbest en Vastgoed georganiseerd. Herman Meijer en Ralph van Rees hebben in dit seminar hun kennis en expertise gedeeld met ketenpartners en andere betrokkenen.

De sloopcode: rubbish in is rubbish out

Een goed georganiseerde aanbesteding voor een sloopproject levert een goed resultaat op. Aan de andere kant zet een minder goed georganiseerde sloopaanbesteding de deur open voor problemen. Hoewel dit logisch klinkt, was de ervaring van opdrachtgevers en –nemers dat er op dit gebied veel mis gaat. BOOT is samen met een aantal andere ingenieursbureaus en vertegenwoordigers van sloopbedrijven om tafel gaan zitten. Iedereen was het erover eens dat er veel groeikansen zijn. Daarom is de Sloopcode opgesteld, een niet-wettelijke bindende gedragscode voor opdrachtgevers en aannemers waarmee een eerlijke en transparante sloop tot stand kan komen.

Veelvoorkomende problemen zonder de Sloopcode:

 1. Er is onvoldoende transparantie tussen aannemer en opdrachtgever. Tijdens sloopprojecten was er vaak sprake van veel discussie en wantrouwen tussen de partijen.
 2. Het gunningscriterium is niet duidelijk. De meestal gebruikte aanduiding ‘EMVI-aanbesteding’ suggereert een redelijke meeweging van de inhoud van de sloopwerkzaamheden, terwijl in praktijk vooral werd gekeken naar de laagste prijs.
 3. Het ontbreekt inschrijvers vaak aan voldoende tijd om een goede inschrijving te doen.
 4. De nota van inlichtingen geeft onduidelijke antwoorden of het bestek is plotseling aangevuld.
 5. Slooprisico’s komen vaak bij de inschrijver terecht terwijl deze geen beschikking heeft over informatie of geen wettelijke verantwoordelijkheid draagt.

De basis van de Sloopcode

Transparantie, vertrouwen, eerlijkheid en ruimte zijn de sleutelwoorden voor het succes van de Sloopcode. Dit geldt voor alle partijen en gedurende iedere fase van een sloopproject. Ook moeten de aanwezige risico’s eerlijk worden verdeeld tussen opdrachtgever en –nemer. Om dit te realiseren bevat de sloopcode een stappenplan dat gevolgd moet worden:

 1. De opdrachtgever deelt alle beschikbare informatie over de sloop (tekeningen, voorwaarden, representatieve asbestinventarisaties, etc.). Een goed inschrijvingsdocument met heldere voorwaarden en gunningscriteria is namelijk onmisbaar voor inschrijvers.
 2. Een schouw op locatie, voorafgaande aan de inschrijving, geeft aannemers de kans de juiste vragen over de sloop te stellen. Op basis van deze bezichtiging en de vragen van de aannemers stelt de opdrachtgever een nota van inlichtingen op. Hierbij mag hij geen scopewijzigingen in de opdracht doorvoeren.
 3. De aannemers dienen hun aanbieding in. Hiervoor moeten zij voldoende tijd krijgen. Wanneer een opdrachtgever kiest voor een EMVI-aanbesteding, moeten inschrijvers rekening houden met de kosten die hierbij komen kijken. In de Sloopcode zijn hiervoor vier criteria vastgesteld, die samen een significant deel van de weging moeten bepalen:
  – Planning (hoe eerder een project wordt opgeleverd, hoe groter de fictieve korting)
  – Omgevingsmanagement (bijv. communicatie met omwonenden)
  – Beperking gederfde inkomsten (bijv. een sloop bij een parkeerterrein)
  – Aantoonbare hergebruik van vrijkomende materialen (hoe meer hergebruikt, hoe groter de opbrengst)
 4. De twee aannemers met de laagste aanbieding wordt gevraagd aanvullend onderzoek uit te voeren in de te slopen panden.
 5. Nieuwe informatie over bijvoorbeeld de aanwezigheid van extra asbest wordt vastgelegd in een rapportage die inschrijvers via een tweede nota ontvangen.
 6. Inschrijvers maken een definitieve aanbieding. Dit moet een vrijblijvende prijsopgave zijn die drie elementen bevat: het basisbedrag, de kosten van de meerprijs uit de tweede NVI en de afkoop van het risico door de aannemer. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor milieugevaarlijke stoffen en veiligheid.
 7. Na een uitgebalanceerde afweging gunt de opdrachtgever de opdracht aan de aannemer met de beste inschrijving. Wanneer de inschrijver zich bij de sloop niet houdt aan zijn eigen toezeggingen, krijgt hij hiervoor een boete.
  Inmiddels is er al een heel aantal sloopprojecten aan de hand van de Sloopcode uitgevoerd. De ervaringen zijn positief, samen is er weer vertrouwen gecreëerd. Het is mooi dat dit zonder wettelijke eisen kan. Door met een blik op de toekomst te kijken naar haalbare wederzijdse verwachtingen is deze gedragscode een succes geworden.

Na de seminarpresentatie over de inhoud van de Sloopcode is met de aanwezigen aan de hand van stellingen gediscussieerd over een eerlijke risicoverdeling en de toepasbaarheid van de sloopcode. Het was mooi om te zien dat de wil samen eerlijk aan te besteden bij de diverse partijen getoond werd!

Ralph van Rees

Stuur een mailtje

Bel 06-53351275