Springendal en Dal van de Mosbeek

Doel project

Springendal & Dal van de Mosbeek is een Natura2000-gebied in Overijssel. De provincie Overijssel heeft voor het gebied een beheersplan opgesteld, waarin met name vernattingsmaatregelen staan beschreven.
In deze gebieden staan een aantal kwetsbare gebouwen, zoals woningen, watermolens en boerderijen. Voordat met de vernattingsmaatregelen wordt gestart, wilde de provincie weten welke mogelijke effecten dit heeft op de gebouwen in dat gebied. Door middel van verschillende locatiebezoeken, metingen en diverse onderzoeken, heeft BOOT deze effecten onderzocht.

Oplossing

Op basis van de onderzoeken hebben we een voorstel gedaan voor mitigerende maatregelen. Dat zijn een aantal technische ingrepen, zoals een grindkoffer rond de woning, in combinatie met monitoring van risico’s. Het doel hiervan is dat de woningen worden beschermd tegen mogelijke veranderingen in de grondwaterstand.
We hebben de rapporten opgesteld in overleg met de bewoners. Hun visie en zorgen hebben we verwerkt in het rapport.

Provincie Overijssel: “De concrete ‘op maat’ adviezen van BOOT hebben ons geholpen om de te nemen natuurherstelmaatregelen zo vorm te geven, dat het effect op de kwetsbare gebouwen in het gebied minimaal is.”

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor ons onderzoek hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Geohydrologisch onderzoek
  • Opstellen stroombanenkaarten
  • Analyse grondwatermetingen
  • Inspectie kwetsbaarheden woningen en kruipruimtes
  • Bouwkundig historisch onderzoek
  • Funderingsonderzoek (proefsleuven)
  • Hoogtemeting nabij woning
  • Opstellen drainageadvies en -plan
  • Diverse GIS-analyses
  • Rapportage en advisering
Dit project in het kort

Opdrachtgever Provincie Overijssel
Uitvoering juni 2022 - mei 2023
Vakgebied Geohydrologisch onderzoek, Grondwatermonitoring en -analyse, Bouwkundige inspectie & opnames,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Tjeerd van Spronsen

06-57722513
gt.vanspronsen@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of gt.vanspronsen@buroboot.nl

“De concrete ‘op maat’ adviezen van BOOT hebben ons geholpen om de te nemen natuurherstelmaatregelen zo vorm te geven, dat het effect op de kwetsbare gebouwen in het gebied minimaal is.”

Provincie Overijssel