Klimaatstresstesten gemeente Neder-Betuwe

In opdracht van gemeente Neder-Betuwe voert BOOT klimaatstresstesten uit voor de diverse woonkernen in de gemeente. Deze klimaatstresstesten zijn uitgevoerd in 3 fasen: ‘Weten, Willen en Werken’.

Weten
Allereerst zijn de kwetsbare locaties voor wateroverlast en hittestress tijdens extreme weersituaties in beeld gebracht.

Met behulp van een integraal riool- en maaiveldmodel is het functioneren van het stedelijk watersysteem tijdens extremen inzichtelijk gemaakt. De kwetsbare gebieden voor hittestress zijn in beeld gebracht door middel van het opstellen van hittestresskaarten. In deze kaarten zijn kwetsbare locaties zoals zorginstellingen en basisscholen opgenomen.

Willen
De verkregen inzichten zijn in een interactieve sessie met diverse beheerders van de gemeente (o.a. water, groen, wegen, verkeer en openbare ruimte) gepresenteerd. Gedurende deze sessie is een gezamenlijke ambitie geformuleerd voor het klimaatrobuust inrichten van de openbare ruimte.

Werken
Aan de hand van de input uit deze sessie, is een maatregelplan opgesteld voor het klimaatrobuust inrichten van de openbare ruimte. In dit maatregelplan is onderscheid gemaakt tussen korte termijn, middellange termijn en lange termijn maatregelen.

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede door de betrokken en pragmatische aanpak van BOOT wordt bewustheid gecreëerd voor de uitdaging die voorligt en ontstaat een gezamenlijk draagvlak voor het klimaatrobuust inrichting van de openbare ruimte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Gemeente Neder-Betuwe
Uitvoering September 2017 - februari 2018
Vakgebied Water & Klimaat, Klimaatadaptatie, Weging van het waterbelang,

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR