Weging van het waterbelang

Weging van het waterbelang


In een omgevingsplan wordt het waterbelang meegewogen. Het doel hiervan is dat bij een ruimtelijke ontwikkeling een plan wordt gemaakt hoe binnen het gebied omgegaan wordt met waterkwaliteit, waterveiligheid, droogte en wateroverlast en wat de effecten zijn van de ontwikkeling. Hierbij wordt gestreefd naar een klimaatbestendige inrichting welke bijdraagt aan de gezondheid van bewoners en gebruikers. Bij een weging van het waterbelang maken we afspraken om te zorgen dat het waterhuishoudkundige beleid en het omgevingsplan goed op elkaar worden afgestemd. Op deze manier kunnen aan de voorkant van een project de verschillende belangen tegen elkaar afgewogen worden. Tijdens dit proces zorgen we dat alle belanghebbenden goed worden gehoord.  

Klimaattoets


Met de klimaattoets helpt BOOT jou om keuzes te maken bij een klimaatrobuust en toekomstbestendig plan. We maken het plangebied visueel inzichtelijk waarbij we kijken naar de huidige en toekomstige situatie. Samen met jou werken we aan een klimaatadaptieve inrichting van jouw plangebied. Het doel van de klimaattoets is het borgen van een klimaatrobuuste leefomgeving binnen plannen en ontwikkelingen.

In rap tempo worden er convenanten, beleidsregels en richtlijnen opgesteld voor het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving. Ook jouw project moet daaraan voldoen. Met de klimaattoets brengen we de klimaatthema’s binnen jouw inrichtingsontwerp in beeld en toetsen deze aan het beleid. De klimaattoets kan je gebruiken als onderbouwing voor bijvoorbeeld je omgevingsplanprocedure of vergunningsaanvraag.

Advies nodig?

Bel Jonathan van Ekris via 06-82495489 of stuur een mailtje.

Klimaatadaptatie


BOOT beschikt als ingenieursbureau over brede en gedegen kennis om de klimaatopgaven aan te pakken. Het klimaat in Nederland verandert en dat betekent dat we binnen onze leefomgeving daarop moeten inspelen. We streven ernaar de leefomgeving zo in te richten dat we de effecten van hevige regenval, extreme hitte en lange periode van droogte zoveel mogelijk kunnen opvangen. Binnen BOOT werken we met een aantal stresstesten waarmee we de kwetsbare plekken in de openbare ruimte in beeld worden gebracht. Dit kunnen wij doen voor ieder aspect vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). We beschouwen het functioneren van het rioolstelsel, de oppervlakkige afstroming en de interactie tussen deze componenten middels 1D-2D modellering.

Droogte
Voor droogte kunnen we bijvoorbeeld in beeld brengen hoe (grond)waterstanden in de toekomst kunnen gaan fluctueren. Dit doen we met uitgebreide tijdreeks-analyses. Daarnaast kunnen we ook in beeld brengen welke gebieden extra gevoelig zijn voor droogte. Op basis van die informatie kunnen we onder andere gebieden aanwijzen die daardoor extra zettingsgevoelig zijn.

Hittestress & Schaduw
We hebben verschillende methoden om hittestress en schaduw te modelleren. Hiermee brengen we knelpunten in beeld, zoals extreme hittestress bij kwetsbare objecten en afstand-tot-koelte.

Biodiversiteit
Biodiversiteit zien wij als een vereiste meekoppelkans. Als er maatregelen genomen worden in een gebied, kunnen die vaak door kleine aanpassingen ook een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Hoe doen wij dat?
Op basis van beschikbare of verzamelde informatie, geven wij integraal advies over maatregelen om de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten. Binnen BOOT streven wij naar het begeleiden van projecten van A tot Z. Dat betekent dat wij vanuit de basis (veldinventarisatie) kunnen werken tot een volledig eindproduct (uitvoeringsagenda/ integraal ontwerp). Met daartussen alle gewenste analyses, datacombinaties en adviesslagen. Daarnaast beschikken wij over het softwarepakket Tygron. Hiermee zijn wij in staat om u zeer snel te begeleiden bij het opzetten van een klimaatrobuuste stedenbouwkundige planuitwerking middels interactieve ontwerpsessies of plantoetsing.

Hieronder vindt u ons overzicht met alle diensten die wij aanbieden met daarbij een aantal onderdelen op basis van het DPRA:
Dienstenoverzicht Water & Klimaat

Advies nodig?

Bel Rogier Hardeman via 06-46352562 of stuur een mailtje.

Geohydrologisch onderzoek


Geohydrologisch onderzoek vormt de basis voor advisering op een breed werkveld: van klimaatadaptatie tot de weging van het waterbelang. Bij werkzaamheden in de ondergrond is inzicht in de bodemopbouw en grondwaterstanden onmisbaar. 

De adviseurs van BOOT brengen door middel van een geohydrologisch onderzoek in beeld wat de huidige status is van de bodem en het grondwater. In eerste instantie beginnen we vaak met een quickscan. Afhankelijk van de aard en omvang van het project kunnen we dit onderzoek uitbreiden met bijvoorbeeld een kwelanalyse, opbarstberekening of onderzoek naar grondwaterneutraal bouwen. 

Op basis van het geohydrologisch onderzoek geven we advies over te nemen maatregelen voor risicobeheersing en een optimale waterhuishouding binnen het gebied. 

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje.

Grondwatermonitoring


Grondwatermonitoring
Wilt u meer informatie over de grondwaterstanden over een langere periode? Meten is weten; wij kunnen u volledig ontzorgen met onze ervaring en middelen op het gebied van grondwatermonitoring. Door het plaatsen van peilbuizen met telemetrische loggers kunt u op elk gewenst moment en vanaf elke locatie de conditie van de loggers en de grondwatergegevens raadplegen. Daarmee kan adequaat worden gereageerd om overlast te voorkomen. 

Monitoringsplan
Naast de daadwerkelijke grondwatermonitoring zijn we ook ervaren in het opstellen van een monitoringsplan. Het monitoringplan omvat zowel advisering over het meetnet, de uitvoering van de monitoring en de analyse van de meetgegevens. 

Tijdreeksanalyse
Wellicht heeft u al een lange tijd de grondwaterstanden gemonitord en heeft u behoefte aan inzicht in de fluctuaties van het grondwater. We beschikken over kennis en middelen om tijdreeksanalyses uit te voeren. Daarmee geven we inzicht in het gedrag van grondwater op bijvoorbeeld neerslaggebeurtenissen. Daarnaast kan een tijdreeksanalyse ook worden gebruikt om te onderzoeken welke invloed een specifieke ingreep heeft op de grondwaterhuishouding. 

Advies nodig?

Bel Tjeerd van Spronsen via 06-57722513 of stuur een mailtje.

Advies nodig?

Bel Arjan Averink via 06-82478614 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR