Laatste Nieuws

Nieuwe risicogrenzen voor PFAS

woensdag 21 juli 2021

Handelingskader PFAS wordt geactualiseerd
Het RIVM heeft nieuwe risicogrenzen bepaald voor PFAS in grond en grondwater en is bezig met een actualisatie van het Tijdelijke Handelingskader voor PFAS. De verwachting is dat dit na de zomer gepubliceerd wordt.

Wat is nu bekend
Het lijkt erop dat de eerder bepaalde achtergrondwaarden voor grond geen risico’s opleveren. De eerder bepaalde Tijdelijke Interventiewaardes (INEV) lijken te hoog te zijn. Maar het vaststellen van de definitieve Interventiewaarden voor PFAS door het Ministerie van IenW hangt van meerdere factoren af. Het RIVM berekent de risicogrenzen door na te gaan hoeveel stof iemand binnenkrijgt vanuit bodem en grondwater. Deze risicogrenzen zijn de onderbouwing voor de normen voor grondwater en bodem. Daarnaast kijken ze ook naar waarden, zoals achtergrondwaarden en risicogrenzen voor het ecosysteem. Meer hierover en uitgebreide documentatie is te vinden op de site van het RIVM.

Europese aanpak
PFAS is een verzameling van een groot aantal fluorhoudende stoffen en komt verspreid voor in Nederland, ook in brongebieden. PFAS komt voor in emissies, lozingen en afvalstromen, die vrijkomen bij het productieproces van PFAS-houdende artikelen. Via de keten komt het in onze voedingsmiddelen terecht. Recentelijk is bekend geworden dat Nederland, samen met Duistsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen, werkt aan een Europees verbod op het toepassen van de PFAS. Op Europees niveau zal dat zal richting 2025 gaan. In Nederland zelf wordt gewerkt om toelating van aantal PFAS stoffen in 2022 in te trekken. Daarover kan je meer lezen in het artikel van NOS.

BOOT
BOOT doet onderzoek naar PFAS en adviseert de klant hoe ze het beste om kan gaan met PFAS. Bij verdachte locaties, bouwprojecten en bij grondverzet is het gewenst om inzicht te krijgen in de concentraties PFAS in de bodem. BOOT heeft de kennis en expertise in huis om een verkennend bodemonderzoek naar PFAS uit te voeren en met praktische oplossingen te komen.