Bemalingsadviezen t.b.v. werkzaamheden gasleiding

De Nederlandse Gasunie N.V. verricht door heel Nederland werkzaamheden aan het gasleidingnetwerk. Voor twaalf locaties aan een gasleiding in Drenthe heeft BOOT geohydrologische onderzoeken uitgevoerd en bemalingsadviezen opgesteld.
Geohydrologische onderzoeken

BOOT heeft ter plaatse van de locaties onderzoek uitgevoerd. De bodemopbouw is aan de hand van grondboringen beschreven. Met peilbuizen is de stijghoogte van het grondwater gemeten, is het grondwater bemonsterd en geanalyseerd op de lozingsparameters genoemd in het BLBI. Daarnaast is een korrelgrootteverdeling met 12 fracties gedaan om een goede bepaling van de K-waarde te verkrijgen.

Bemalingsadviezen
Ter plaatse van de locaties worden bouwputten gegraven. Om de werkzaamheden in een droge bouwput uit te kunnen voeren zijn bemalingsadviezen opgesteld. Deze adviezen zijn beschreven conform specifieke Gasunie standaarden en voldoen tevens aan de eisen van de BRL 12010. Vooruitlopend op het bemalingsadvies voor de bouwputten zijn voor twee locaties de debieten en effecten van het graven van proefsleuven berekend en gerapporteerd. De invloed van de bemaling op verontreiniging in het grondwater is voor twee locaties nader gemodelleerd.

In de bemalingsadviezen zijn de volgende onderwerpen beschouwd:

  • Beschrijving van de lokale bodemopbouw, geohydrologie en waterhuishouding;
  • Presentatie resultaten geohydrologisch onderzoek (boringen, zeefkrommes en lozingspakket);
  • Vaststellen randvoorwaarden van de bemaling;
  • Grondwatermodellering;
  • Prognose waterbezwaar (m3/h);
  • Toetsing van het berekende debiet en waterbezwaar aan de vergunningsgrenzen van het waterschap;
  • Bepaling van invloedsfeer van de bemaling;
  • Invloed van de bemaling op de omgeving en belangen van derden;
  • Modellering verspreiding rondwaterverontreinigingen.

Prognose van de maaiveldzakking die in de directe omgeving van de bemaling optreden en een inschatting van het schaderisico voor de omliggende bebouwing zijn optioneel aangeboden. Zettingsberekening voor reguliere belaste funderingselementen op staal worden conform NEN 997-1 uitgevoerd, verwachte zettingen en verlagingsniveau ’s zijn grafisch gepresenteerd.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Nederlandse Gasunie N.V.

Uitvoering: juni 2014 - september 2014

Vakgebied:

Contactpersoon

Jaco Poppe
Commercieel Manager

Tel: 0318-527600
Mob. tel.: 06-10019067

Jaco  Poppe

Neem contact op met Jaco Poppe