Uitvoeren stresstest en opstellen maatregelenplan Elst

Vanuit de gemeente Rhenen werd de vraag bij BOOT neergelegd welke maatregelen genomen kunnen worden om de steeds hevigere ervaren wateroverlast met structurele maatregelen te verminderen. Samenhangend hiermee is de vraag hoe het stedelijk watersysteem in de kern Elst (Utr) functioneert. BOOT maakte dit inzichtelijk en gaf advies over mogelijke maatregelen.

Op een aantal plaatsen in de kern Elst wordt tijdens extreme neerslag overlast ervaren. Extreme neerslag houd je niet tegen, wel kunnen effectieve maatregelen tegen overlast genomen worden. Daarvoor is inzicht nodig in het systeemgedrag van het stedelijk watersysteem tijdens extreme neerslag. Om dit inzicht te verkrijgen, hebben de adviseurs Stedelijk Water & Riolering van BOOT een 2D-rioleringsmodel opgezet.

2D-model

Om inzicht te verkrijgen in het systeemgedrag van rioleringsstelsels wordt traditioneel gebruik gemaakt van een 1D-model, bestaande uit de strengen en putten van het rioolstelsel. In een 2D-model is tevens een maaiveldmodel opgenomen. De meerwaarde van een 2D-model ten opzichte van een 1D-model is dat inzicht verkregen wordt in de afstroming over maaiveld, waarbij interactie met het onderliggende rioleringssysteem wordt meegenomen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de gevolgen van water-op-straat op de overlastlocaties.

Een ander voordeel is dat beter inzicht wordt verkregen in de effectiviteit van zowel oppervlakkige maatregelen, bijvoorbeeld het aanleggen van een wadi, als maatregelen in het riool. De resultaten van het 2D-model zijn op een heldere manier gevisualiseerd. Zo is aan de hand van kleurverloop en afstromingsrichting zichtbaar gemaakt waar het water vanuit de overbelaste delen van het rioolstelsel heen stroomt en voor hinder of overlast zorgt.

Resultaat

Bij het opstellen van de modellen is de invloed van de huidige en komende klimaatveranderingen op het functioneren van het stedelijk watersysteem in Elst in beeld gebracht. De resultaten kunnen gebruikt worden als input voor de stresstest die in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uitgevoerd moet worden. Op basis van de resultaten van het model en de ervaringen in de praktijk heeft BOOT gemeente Rhenen geadviseerd welke klimaatrobuuste maatregelen genomen moeten worden om het functioneren van het stedelijk watersysteem te verbeteren en voor de toekomst te waarborgen.

Samenwerking

BOOT heeft inmiddels goede werkervaring met de gemeente Rhenen. Dat is wederzijds want we hebben inmiddels als verschillende werkzaamheden uit mogen voeren. De meerwaarde van BOOT?

  • We hebben een praktische insteek bij het opstellen van een maatregelenplan. De opdrachtgever kan daadwerkelijk aan de slag met de resultaten.
  • De wateradviseurs van BOOT betrekken de opdrachtgever actief bij het proces en de uitkomsten.
  • Door het brede dienstenpakket van BOOT bieden wij op effectieve wijze een volledig advies.

Ook meer weten over uw ‘watersituatie’? Neem contact op met Bertrick van den Dikkenberg. Hij vertelt u er graag alles over!

Terug naar overzicht
Dit project in het kort

Opdrachtgever Gemeente Rhenen
Uitvoering februari 2017 - augustus 2017
Vakgebied Water & Klimaat, Infiltratieadvies, Bemalingsadvies, Afkoppelplan, Klimaatadaptatie,

Meer weten over dit project?

Neem contact op met William Hendriks

06-10244272
w.hendriks@buroboot.nl

Meer weten over dit project?

Bel William Hendriks via 06-10244272 of stuur een mailtje

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot
Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees
Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter
Directeur HR