Stikstofadvies bij BOOT

Ingenieurs met een verhaal

BOOT adviseert om projecten en initiatieven opnieuw te beoordelen op effecten op Natura 2000-gebieden. Dit als gevolg van de stikstofemissies en –deposities.


Teveel stikstof is niet goed voor de natuur. Daarom is toestemming vanuit de overheid nodig voor activiteiten die stikstof uitstoten. Tot begin dit jaar was dit geregeld via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar, het PAS mag niet meer als kader voor toestemmingsbesluiten gebruikt worden. Dit besloot de Raad van State op 29 mei 2019.

De uitspraak van de Raad van State heeft directe gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en projecten die zich in de initiatieffase bevinden. Het risico bestaat dat projecten op dit moment vertraging oplopen of zelfs stil komen te liggen nu in de procedure geen gebruik meer kan worden gemaakt van het PAS.

BOOT adviseert om projecten en initiatieven opnieuw te beoordelen op effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofemissies en –deposities. Indien nodig adviseren wij vervolgens ook over mogelijke maatregelen. Dit traject start daar waar de spreekwoordelijke schop nog niet in de grond gezet is. De gestelde uitgangspunten worden dan opnieuw tegen het licht gehouden. Dit doen wij om te controleren of deze qua emissieprofiel van bedoelde locatie op een aanvaardbaar niveau liggen. Is dit niet het geval, dan helpen wij door te kijken naar maatwerk oplossingen om het emissieprofiel wel op aanvaardbaar niveau te krijgen

Nu het PAS niet houdbaar is beoordeeld heeft BOOT al op verschillende manieren initiatiefnemers ontzorgt door een bijdrage te leveren aan de problematiek rondom stikstofuitstoot. Een eerste stap hierin is door projectspecifiek de AERIUS-berekeningen uit te voeren. Hiermee toetsen wij het effect van deze wijzigingen op een project. Indien nodig stellen wij maatregelen en onderbouwingen waardoor de vergunningaanvraag weer in beweging komt.

Wij adviseren daarbij in mogelijke oplossingsrichtingen. Dit kan zijn in het ontwerp, de uitvoering, het beheer en onderhoud als ook in het sloop- en aanlegproces.

Voor meer informatie of vragen neem contact op met Tjeerd van Spronsen.

Bel Tjeerd van Spronsen via 0318 247 322 of stuur een mailtje