Landschapsinrichting

Landschapsinrichting


BOOT ontwerpt en adviseert op het gebied van landschapsinrichting en groene buitenruimtes. Het beeld dat de opdrachtgever voor ogen heeft, zet BOOT om in realiteit. In de plannen houden wij daarbij rekening met de randvoorwaarden en risico’s van de locatie, zoals bijvoorbeeld het inpassen van kabels en leidingen, de infrastructuur, bebouwing en bestaande waardevolle boomstructuren. Bovendien ontwerpt BOOT met het oog op de beheerfase. Wij laten zien wat het effect is van de keuzes op het toekomstig beheer en de beheerkosten.

Integrale aanpak
Landschapsinrichting heeft vaak te maken met complexe ontwerpen, waarin er veel raakvlakken zijn met andere vakgebieden zoals bebouwing en infra. Doordat BOOT deze verschillende specialisaties zelf in huis heeft, leggen we waar nodig snel verbindingen. Het project wordt dus integraal opgepakt.

 

Klimaattoets


Met de klimaattoets helpt BOOT jou om keuzes te maken bij een klimaatrobuust en toekomstbestendig plan. We maken het plangebied visueel inzichtelijk waarbij we kijken naar de huidige en toekomstige situatie. Samen met jou werken we aan een klimaatadaptieve inrichting van jouw plangebied. Het doel van de klimaattoets is het borgen van een klimaatrobuuste leefomgeving binnen plannen en ontwikkelingen.

In rap tempo worden er convenanten, beleidsregels en richtlijnen opgesteld voor het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving. Ook jouw project moet daaraan voldoen. Met de klimaattoets brengen we de klimaatthema’s binnen jouw inrichtingsontwerp in beeld en toetsen deze aan het beleid. De klimaattoets kan je gebruiken als onderbouwing voor bijvoorbeeld je omgevingsplanprocedure of vergunningsaanvraag.

Advies nodig?

Bel Jonathan van Ekris via 06-82495489 of stuur een mailtje

Klimaatadaptatie


BOOT beschikt als ingenieursbureau over brede en gedegen kennis om de klimaatopgaven aan te pakken. Het klimaat in Nederland verandert en dat betekent dat we binnen onze leefomgeving daarop moeten inspelen. We streven ernaar de leefomgeving zo in te richten dat we de effecten van hevige regenval, extreme hitte en lange periode van droogte zoveel mogelijk kunnen opvangen. Binnen BOOT werken we met een aantal stresstesten waarmee we de kwetsbare plekken in de openbare ruimte in beeld worden gebracht. Dit kunnen wij doen voor ieder aspect vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). We beschouwen het functioneren van het rioolstelsel, de oppervlakkige afstroming en de interactie tussen deze componenten middels 1D-2D modellering.

Hittestress & Schaduw
We hebben verschillende methoden om hittestress en schaduw te modelleren. Hiermee brengen we knelpunten in beeld, zoals extreme hittestress bij kwetsbare objecten en afstand-tot-koelte.

Droogte
Voor droogte kunnen we bijvoorbeeld in beeld brengen hoe (grond)waterstanden in de toekomst kunnen gaan fluctueren. Dit doen we met uitgebreide tijdreeks-analyses. Daarnaast kunnen we ook in beeld brengen welke gebieden extra gevoelig zijn voor droogte. Op basis van die informatie kunnen we onder andere gebieden aanwijzen die daardoor extra zettingsgevoelig zijn.

Biodiversiteit
Biodiversiteit zien wij als een vereiste meekoppelkans. Als er maatregelen genomen worden in een gebied, kunnen die vaak door kleine aanpassingen ook een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Hoe doen wij dat?
Op basis van beschikbare of verzamelde informatie, geven wij integraal advies over maatregelen om de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten. Binnen BOOT streven wij naar het begeleiden van projecten van A tot Z. Dat betekent dat wij vanuit de basis (veldinventarisatie) kunnen werken tot een volledig eindproduct (uitvoeringsagenda/ integraal ontwerp). Met daartussen alle gewenste analyses, datacombinaties en adviesslagen. Daarnaast beschikken wij over het softwarepakket Tygron. Hiermee zijn wij in staat om u zeer snel te begeleiden bij het opzetten van een klimaatrobuuste stedenbouwkundige planuitwerking middels interactieve ontwerpsessies of plantoetsing.

Hieronder vindt u ons overzicht met alle diensten die wij aanbieden met daarbij een aantal onderdelen op basis van het DPRA:
Dienstenoverzicht Water & Klimaat

Advies nodig?

Bel Rogier Hardeman via 06-46352562 of stuur een mailtje.

Advies nodig?

Bel Harry Vlastuin via 06-51559135 of stuur een mailtje.

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR