Grex (Grondexploitatie)

Grex (Grondexploitatie)


Grondexploitatie, ook wel Grex genoemd, houdt in dat het duidelijk moet zijn wat de kosten en opbrengsten zijn van het plan voordat een ruimtelijk ontwikkelingsplan tot uitvoering wordt gebracht. De projectmanagers van BOOT maken door middel van een Grex een specifieke begroting van de grondkosten, ontwikkelkosten en opbrengsten die aan de gebiedsontwikkeling (denk aan woningbouw, utiliteitsbouw en andere wijzigingen) in de omgevingsvisie verbonden zijn. Met deze informatie voorziet BOOT de opdrachtgever van een kader voor onderhandelingen over het aankopen, verkopen en exploiteren van de grond. Grex geeft duidelijk weer wat de financiële gevolgen zijn voor het voorgestelde ruimtelijke ontwikkelingsplan.

Quick scan


Quick scan RO staat voor Ruimtelijke Ordening. Met een quick scan is het mogelijk om in een vroeg stadium eventuele knelpunten inzichtelijk te maken van een beoogde (bouw)locatie. Knelpunten zoals (milieu)aspecten, geluid, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, externe veiligheid en flora en fauna kunnen de ontwikkelingsmogelijkheden beperken. Aan de hand van de quick scan maakt BOOT een overzicht van alle mogelijkheden en/of beperkingen van de (bouw)locatie. Het is een helder stappenplan dat weergeeft wat nodig is voor het ruimtelijk ontwerp of voor het aanvragen van een eventuele procedure.

Advies nodig?

Bel Richard van der Stok via 06-27836200 of stuur een mailtje

Projectramingen


Projectraming wordt vaak gekoppeld aan risicomanagement. Met risicomanagement worden de risico’s in beeld gebracht en met een projectraming worden alle kosten opgenomen die gemaakt moeten worden om het project te realiseren. Een projectraming is op te splitsen in voorziene, directe, indirecte en bekende kosten.

Voorziene kosten zijn kosten die worden voorzien op basis van de specificaties en een ontwerp. Directe kosten zijn kosten die (direct) horen bij een onderdeel van het project. Indirecte kosten zijn kosten die niet (direct) aan een onderdeel van het werk kunnen worden toegerekend (denk aan winst en risico’s). Bekende kosten zijn de directe kosten die exact kunnen worden benoemd en geraamd. Aan de hand van een projectraming worden alle scenario’s in beeld gebracht met de bijbehorende directe en indirecte kosten.

Advies nodig?

Bel Reneé Lubbers via 06-53497593 of stuur een mailtje

Risicomanagement


Als opdrachtgever sta jij op het punt een mooi project te realiseren, maar wat betekenen de werkzaamheden voor de omgeving en bewoners? Wat zijn de financiële risico’s en is de planning technisch haalbaar? Wat vindt de gemeente of andere overheid van het plan? Om antwoorden te vinden op deze vragen, starten wij elk project met een analyse van de projectdoelen. Hiervoor maakt BOOT gebruik van een risicoscan. Met een risicoscan worden alle mogelijke risico’s voor de opdrachtgever in kaart gebracht. Verder wordt gekeken of het project uitgevoerd kan worden binnen de huidige wet- en regelgeving en de omgevingsvisie. Oftewel: risicomanagement houdt in dat BOOT vooraf de risico’s in kaart brengt en aan de hand daarvan advies geeft en de risico’s beheersbaar maakt.

Advies nodig?

Bel Fabian Schielein via 06-54201284 of stuur een mailtje

Procesmanagement


De projectmanagers van BOOT brengen structuur aan in het voorbereiden en het realiseren van een project middels procesmanagement. BOOT zorgt voor een optimale sturing van de processen die nodig is om het doel van de opdrachtgever te behalen. Om dat proces zo goed mogelijk in beeld te brengen, maken wij gebruik van een risicoanalyse en een kostenraming.

Advies nodig?

Bel Fabian Schielein via 06-54201284 of stuur een mailtje

Contractmanagement


Voor een optimaal verloop van de aanvraag van de opdrachtgever, is het belangrijk om vooraf vast te leggen wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van diverse partijen. De projectmanagers van BOOT hebben jarenlange ervaring met contractmanagement voor verschillende opdrachtgevers. Contractmanagement bij BOOT houdt in dat wij de opdrachtgever ontzorgen op het gebied van contractuele processen. Wij weten hoe wij teams moeten aansturen, hoe wij verbinding maken tussen verschillende partijen en stakeholders. Goed contractmanagement zorgt voor een goede doorloop van processen en het voorkomt dat eventuele contractaanpassingen afwijken van de oorspronkelijke overeenkomst.

Advies nodig?

Bel Richard van der Stok via 06-27836200 of stuur een mailtje

Omgevingsmanagement


Omgevingsmanagement heeft alles te maken met het activeren, onderhouden en aansturen van de relaties tussen het project en zijn omgeving. Het afstemmen met derden is bij BOOT in deskundige handen. Bijvoorbeeld met bevoegd gezag, toekomstige eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen. Iedere partij heeft een eigen belang, maar er is ook altijd een gezamenlijk belang. Door speelruimte in beeld te brengen, creëren wij ruimte om te acteren en gezamenlijk jouw doelstelling te bereiken.

Advies nodig?

Bel WIm Franken via 06-13182779 of stuur een mailtje

Omgevingscommunicatie


Wanneer er een verandering plaatsvindt in een wijk, een centrum of natuurgebied vraagt dat om (on)bewuste instemming van de burgers en belanghebbenden. Maar ook om bijdrage en betrokkenheid van de burgers. Zij kennen immers de omgeving het best en bieden daarmee ook meerwaarde in het project. Om de bijdrage van burgers en overige stakeholders te optimaliseren en om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen, is communicatie cruciaal.

Omgevingscommunicatie
De communicatieadviseurs van BOOT denken mee in strategische (communicatie)vraagstukken binnen jouw project. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, stikstof en de nieuwe omgevingswet. Daarbij streven wij steeds naar het maximaal haalbare bij het realiseren van waardevolle burgerparticipatie. Met als doel tevreden stakeholders en een succesvol verloop en resultaat van jouw project. Wij zetten hierbij zowel online als offline communicatiemiddelen in, afhankelijk waar de uitdaging om vraagt.

Optimale burgerparticipatie
Uniek in onze aanpak is dat wij beschikken over een online tool waarbij input van burgers rechtstreeks of via een enquête kan worden verwerkt in (de tekening van) jouw project. Deze tool is altijd en overal beschikbaar. Hiermee kunnen wij alle projectgegevens, inclusief informatie van de burgers en belanghebbenden, combineren. Zo heb jij in één overzicht een compleet beeld van (de status van) jouw project, van communicatie tot uitvoering.

Meer weten over onze aanpak en de mogelijkheden?

Bel Wim Franken via 06-13182779 of stuur een mailtje.

Stikstofadvies


Teveel stikstof is niet goed voor de natuur. Daarom is toestemming vanuit de overheid nodig voor activiteiten die stikstof uitstoten. Tot begin dit jaar was dit geregeld via het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Maar, het PAS mag niet meer als kader voor toestemmingsbesluiten gebruikt worden. Dit besloot de Raad van State op 29 mei 2019.

De uitspraak van de Raad van State heeft directe gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en projecten die zich in de initiatieffase bevinden. Het risico bestaat dat projecten op dit moment vertraging oplopen of zelfs stil komen te liggen nu in de procedure geen gebruik meer kan worden gemaakt van het PAS.

BOOT adviseert om projecten en initiatieven opnieuw te beoordelen op effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofemissies en –deposities. Indien nodig adviseren wij vervolgens ook over mogelijke maatregelen. Dit traject start daar waar de spreekwoordelijke schop nog niet in de grond gezet is. De gestelde uitgangspunten worden dan opnieuw tegen het licht gehouden. Dit doen wij om te controleren of deze qua emissieprofiel van bedoelde locatie op een aanvaardbaar niveau liggen. Is dit niet het geval, dan helpen wij door te kijken naar maatwerk oplossingen om het emissieprofiel wel op aanvaardbaar niveau te krijgen

Nu het PAS niet houdbaar is beoordeeld heeft BOOT al op verschillende manieren initiatiefnemers ontzorgt door een bijdrage te leveren aan de problematiek rondom stikstofuitstoot. Een eerste stap hierin is door projectspecifiek de AERIUS-berekeningen uit te voeren. Hiermee toetsen wij het effect van deze wijzigingen op een project. Indien nodig stellen wij maatregelen en onderbouwingen waardoor de vergunningaanvraag weer in beweging komt.

Wij adviseren daarbij in mogelijke oplossingsrichtingen. Dit kan zijn in het ontwerp, de uitvoering, het beheer en onderhoud als ook in het sloop- en aanlegproces.

Recente

Projecten

Naar alle projecten
Infrastructuur

Hogekwartier Amersfoort

De kracht van BOOT is onze enorme diversiteit aan diensten. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied. We werken in verbinding en in samenwerking met onze opdrachtgevers, innovatief en inspirerend. Ons doel: de ondersteuning bieden die de opdrachtgever nodig heeft.

Kees Boot, Directeur

Door op grote schaal informatie te verzamelen en inzichtelijk te maken, verlagen we de drempel voor veel partijen om serieus met circulair materiaalgebruik aan de slag te gaan.

Ralph van Rees, Projectleider Circulair

We worden gedreven door de hulpvraag van de klant.

Paulien de Ruiter, Directeur HR